RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Monitor en evaluatie van de neonatale hielprikscreening bij kinderen

In de kolom download vindt u de rapporten vanaf 2002 waarin verslag wordt uitgebracht van het verloop van de hielprikscreening in het voorgaande kalenderjaar in relatie tot de jaren daarvoor.

Monitor

De monitor van de neonatale hielprikscreening (NHS) wordt jaarlijks opgesteld in opdracht van het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek. De monitor beschrijft met kerncijfers hoe de NHS in het voorafgaande jaar is verlopen. Bijvoorbeeld de deelname aan en de tijdigheid van de hielprik worden beschreven, en het aantal verwezen kinderen en de diagnose bij deze kinderen. Zo is te zien of de NHS-programmaonderdelen goed functioneren en of er misschien maatregelen genomen moeten worden om het programma beter te laten presteren. De meest recente monitor gaat over kinderen die geboren zijn in 2016, en is opgesteld door TNO Child Health.

Sinds 2015 wordt de neonatale hielprikscreening ook in Caribisch Nederland uitgevoerd. In 2014 vond er op Bonaire eerst een pilot plaats. De GGD’en van Bonaire, St. Eustatius en Saba coördineren de NHS op de drie eilanden en werken nauw samen met verloskundigen, huisartsen en artsen uit ziekenhuizen. Ook wordt nauw samengewerkt met professionals op het eiland St. Maarten, omdat vrouwen uit Saba en St. Eustatius hier meestal bevallen. De eerste monitor van de NHS in Caribisch Nederland over 2014 t/m 2016 toont dat ook in Caribisch Nederland vrijwel alle pasgeborenen (jaarlijks meer dan 200) meedoen aan de hielprikscreening.

Evaluatierapport

Naast de monitor wordt er jaarlijks een verdiepend rapport van de neonatale hielprikscreening (NHS) opgesteld in opdracht van het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek. In dit rapport wordt voor de betrokken professionals nader ingegaan op de resultaten van de indicatoren over het diagnostische traject: bij welk deel van de kinderen verwezen uit de screening wordt welke diagnose gesteld, en zijn de diagnose en behandeling tijdig ingezet. Het meest recente evaluatierapport gaat over kinderen die geboren zijn in 2016, en is opgesteld door TNO-Child Health.

In de kolom download vindt u de monitor en evaluatie hielprik.

Download

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Hielprik / Monitor en evaluatie van de neonatale hielprikscreening bij kinderen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu