RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Moet ik uitstroomscenario’s met brandbare mengsels van klasse 1 en klasse 2 modelleren op basis van het werkelijke mengsel of op basis van een voorbeeldstof?

Een mengsel van brandbare aardolieproducten dat geclassificeerd is als klasse 1 wordt gemodelleerd met de voorbeeldstof n-hexaan. Een mengsel van brandbare aardolieproducten dat geclassificeerd is als klasse 2, wordt gemodelleerd met de voorbeeldstof n-nonaan. Voor de modellering van overige brandbare mengsels moet contact worden opgenomen de Helpdesk SAFETI-NL.

Toelichting:

De samenstelling van de brandbare mengsels kan variëren. De milieuvergunning betreft vaak een vergunning voor K1 en/of K2 in het algemeen, zonder verdere specificatie. Daarnaast is de modellering van mengsels in SAFETI-NL gebaseerd op een eenvoudige benadering, die voor mengsels van stoffen met sterk uiteenlopende eigenschappen niet altijd betrouwbare resultaten geeft. Om deze redenen wordt het niet wenselijk geacht om in de risicoberekening uit te gaan van een specifiek mengsel.

In de ‘modelevaluatie Buncefield’ (RIVM rapport 620550001) is gebleken dat n-hexaan een geschikte voorbeeldstof is voor aardoliemengsels van de klasse K1 en dat n-nonaan een geschikte voorbeeldstof is voor aardoliemengsels van de klasse K2.

Voor overige mengsels van brandbare stoffen wil de Helpdesk SAFETI-NL voorlopig nog geen specifieke voorbeeldstoffen voorschrijven. Afstemming met de Helpdesk is voorlopig noodzakelijk.

Voor zuivere, onvermengde vloeistoffen moet (onveranderd) gerekend worden met de stof zelf.

DISCLAIMER

Dit antwoord beschrijft een conceptwijziging van de Risicomethodiek BEVI. Deze conceptwijziging is tot stand gekomen na overleg met inhoudelijk deskundigen. Het Directeurenoverleg Externe Veiligheid (DoEV) dient nog een besluit te nemen over de invoering van dit voorstel. Daarom is het gebruik nog niet voorgeschreven. Wij bevelen aan bij het uitvoeren van een QRA rekening te houden met deze nieuwe inzichten.

 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Moet ik uitstroomscenario’s met brandbare mengsels van klasse 1 en klasse 2 modelleren op basis van het werkelijke mengsel of op basis van een voorbeeldstof?

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu