RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

5. Contra-indicaties

5.1 Absolute contra-indicaties
5.2 Relatieve contra-indicaties
5.3 Geen contra-indicaties


5.1 Absolute contra-indicaties

Voor het stellen van een contra-indicatie voor een vaccinatie moet een individuele afweging gemaakt worden. Slechts zeer zelden is er een reden om in het geheel niet te vaccineren met één van de vaccins binnen het RVP in verband met een absolute contra-indicatie (Burgmeijer 2011). Voor alle vaccins gelden als absolute contra-indicaties:

 • een aangetoonde ernstige allergie voor één van de bestanddelen van het vaccin;
 • een aangetoonde zeer ernstige allergische reactie na een eerdere toediening van hetzelfde vaccin. 

5.2 Relatieve contra-indicaties

Bij relatieve contra-indicaties moet overwogen worden waar het grootste risico ligt, bij de vaccinatie of bij de infectieziekte. Relatieve contra-indicaties zijn: 

Koorts

Als een kind te ziek is, kan een vaccinatie beter uitgesteld worden. Koorts is daarvoor een graadmeter. Bij een temperatuur van 38,5 °C of hoger wordt er niet gevaccineerd.

Ernstige immuunstoornissen

 • Bij ernstige immuunstoornissen (ziekte, behandeling met bijvoorbeeld corticosteroïden of cytostatica, bestraling) is de kans dat vaccineren met geïnactiveerd vaccin tot immuniteit leidt, verminderd.
 • Bij het vaccineren met verzwakt levend vaccin is er een risico dat het kind het gerepliceerde vaccinvirus niet kan klaren en er een infectie met het vaccinvirus wordt doorgemaakt.

De vaccinatie dient te worden uitgesteld en in overleg met de behandelend specialist later weer te worden gestart. Bij (recent) gebruik van orale corticosteroïden wordt in overleg met een medisch adviseur van het RIVM beoordeeld of er met levend vaccin gevaccineerd kan worden. Meestal kan 1 maand na het stoppen van de corticosteroïdenbehandeling weer gestart worden met vaccinatie. Inhalatie en uitwendig gebruik van corticosteroïden zijn geen contra-indicaties voor vaccineren.

Bloedproducten en immunoglobulinen

Na toediening van bloedproducten of immunoglobulinen wordt gehandeld volgens tabel 4 (Burgmeijer 2011).

Tabel 4 Intervallen na toediening van bloedproducten en immunoglobuline

 Als eerste toegediend

 Als tweede toegediend

 Noodzakelijk interval

 bloedproduct

 geïnactiveerd vaccin

 geen

 geïnactiveerd vaccin

 bloedproduct

 geen

 levend vaccin

 bloedproduct

 2 weken

 bloedproduct

 levend vaccin

 interval in overleg met medisch adviseur  bepalen

 normaal immunoglobuline

 levend vaccin

 3 maanden

 RSV-immunoglobuline (passieve immunisatie tegen RS-virus, Synagis) intramusculair

 levend of geïnactiveerd  vaccin

 geen

Verhoogde bloedingsneiging

Zowel aangeboren als verworven (door medicatie) verhoogde bloedingsneiging is meestal een contra-indicatie voor intramusculair vaccineren in verband met een verhoogde kans op spierbloedingen. Overleg bij kinderen jonger dan 1 jaar eerst met de behandelend specialist. Soms is intramusculair vaccineren toch geen probleem. Bij het gebruik van coumarinederivaten als geneesmiddel moeten de instructies van de trombosedienst worden opgevolgd, voor zover aanwezig.

Bij de volgende kinderen ouder dan 1 jaar wordt subcutane toediening van het vaccin geadviseerd:

 • kinderen met ernstige stollingsstoornissen zoals hemofilie of de ziekte van Von Willebrand;
 • kinderen die coumarinederivaten gebruiken (en geen speciale instructies hebben van de trombosedienst);
 • kinderen die therapeutisch (laagmoleculaire) heparine gebruiken.

Bij de volgende kinderen ouder dan 1 jaar dient te worden overlegd met de behandelend specialist:

 • kinderen met een trombopathie;
 • kinderen met een trombocytopenie en een trombocytenaantal < 50 x 109/l.

Bij de volgende kinderen ouder dan 1 jaar kan het vaccin wel intramusculair worden toegediend, mits het langzaam wordt ingespoten:

 • kinderen die salicylaten gebruiken;
 • kinderen die clopidogrel gebruiken;
 • kinderen die preventief (laagmoleculaire) heparine gebruiken.

Zwangerschap

 • Zwangerschap is een contra-indicatie voor de BMR-vaccinaties. Op theoretische gronden wordt het BMR-vaccin (levend vaccin) niet gegeven aan zwangere vrouwen. Vrouwen moeten gedurende 4 weken na vaccinatie zwangerschap vermijden.
 • Tijdens de zwangerschap wordt niet met HPV-vaccin (= geïnactiveerd vaccin) gevaccineerd gevaccineerd omdat er nog te weinig gegevens zijn over het effect van vaccinatie tijdens de zwangerschap. Het betreft een theoretisch risico. Er is tot nu toe geen enkele aanwijzing voor schadelijkheid voor moeder of kind bij vaccinatie tijdens de zwangerschap (WHO-position paper 2017).

Aan (mogelijk) zwangere meisjes dient uitgelegd te worden wat de risico’s zijn van een vaccinatie tijdens de zwangerschap. Indien er mogelijk sprake is van een zwangerschap moet de vaccinatie uitgesteld worden. Zo nodig wordt contact opgenomen met de ouders of de betrokken voogdij-instelling om het meisje te begeleiden bij de zwangerschapstest (Naleway 2014).

Als er toch per ongeluk met BMR of HPV-vaccin is gevaccineerd tijdens de zwangerschap, dan dient dit gemeld te worden bij het Bijwerkingencentrum Lareb (zie paragraaf 10.4). Daarnaast betekent goede zorg dat ook, in overleg met de zwangere, verloskundige en huisarts worden geïnformeerd.

Zwangerschap is geen contra-indicatie voor vaccinatie tegen kinkhoest middels een DKT(P)-vaccin. Ter preventie van neonatale kinkhoestinfectie kan tijdens de zwangerschap maternale kinkhoestvaccinatie (met een DKT(P)-boostervaccin) worden toegediend. Dit in navolging van het advies van de Gezondheidsraad (Gezondheidsraad 2015). Het besluit van de minister van VWS hierover moet nog volgen. Zie de LCI Informatie voor professionals Maternale kinkhoestvaccinatie.

Anesthesie en vaccinaties

Een geplande medische ingreep onder volledige anesthesie kan een reden zijn om een vaccinatie uit te stellen. Het in tabel 5 genoemde landelijke advies is opgesteld in overleg met het UMCU/Wilhelmina Kinderziekenhuis. Het wordt echter niet overal gehanteerd. Daarom blijft het aanbevolen om in geval van een medische ingreep onder anesthesie bij het betreffende ziekenhuis te informeren welk interval gehanteerd moet worden. Ná de medische ingreep hoeft geen interval gehanteerd te worden (zie tabel 5). Als in verband met de ingreep plasma of immunoglobuline is toegediend, wordt bij vaccinatie met een levend vaccin wel een interval aangehouden (zie tabel 4).

Tabel 5 Interval tussen vaccinatie en anesthesie bij electieve ingrepen
Soort vaccin

Interval tussen vaccinatie en anesthesie

 Interval tussen anesthesie en vaccinatie

Geïnactiveerd vaccin (D(K)TPHibMenCHepBPneuHPV)

 48 uur

Geen (tenzij er sprake is van een andere (relatieve) contra-indicatie)

Levend vaccin ( BMR)

 2 weken 

Geen (tenzij er sprake is van een andere (relatieve) contra-indicatie)

Deze intervallen worden geadviseerd om de volgende redenen:

 • De mogelijke bijwerkingen van de vaccinatie zijn al verdwenen waardoor er geen verwarring op kan treden met eventuele pre- of postoperatieve complicaties. Tevens wordt de kans beperkt dat door de ziekte de ingreep moet worden uitgesteld.
 • Het is voor het kind prettiger als het geen anesthesie en medische ingreep moet ondergaan tijdens een periode waarin het zich niet lekker voelt door mogelijke vaccinatiebijwerkingen.

Epilepsie en niet goed ingesteld op medicatie

In geval van epilepsie kan er gevaccineerd worden als het kind goed ingesteld is met anti-epileptica of als het kind al geruime tijd aanvalvrij is. De jeugdarts dient hierover, in geval van twijfel, contact op te nemen met de behandelend arts. Mogelijk dient de onderhoudsmedicatie tijdelijk te worden aangepast met het oog op mogelijke bijwerkingen.

Vaccinaties bij kinderen van moeders die infliximab gebruikt hebben tijdens de zwangerschap.

Infliximab is een middel dat vaak gebruikt wordt door mensen met reumatoïde artritis, ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Het is een monoclonale TNF-α-blokker, remt ontstekingsreacties en is een krachtige onderdrukker van het immuunsysteem. Het risico bij vaccinatie is dat er mogelijk onvoldoende immuniteit wordt opgebouwd en dat vaccinatie met levende vaccins leidt tot ziekte door het vaccin bij levend verzwakte vaccins. Steeds vaker wordt infliximab ook tijdens de zwangerschap gebruikt. Infliximab passeert de placenta via actief transport en komt zo ook in het bloed van het ongeboren kind terecht. Infliximab heeft een vrij lange halfwaardetijd.

Bij het vaccineren in het kader van het RVP is het van belang dat het levend verzwakte BMR-vaccin pas wordt toegediend aan de zuigeling als er geen TNF-α-remmers meer in het bloed aantoonbaar zijn. Dood vaccin kan volgens schema worden toegediend. Bij het eerste contact moet de jeugdarts de zuigeling naar de kinderarts verwijzen voor bloedonderzoek naar onder meer bloedspiegel infliximab en later ook voor titerbepalingen. Het RIVM heeft samen met betrokken kinderartsen een leidraad opgesteld (Leidraad RVP kinderen van moeders die infliximab gebruikten tijdens de zwangerschap).

5.3 Geen contra-indicaties

 • Verkoudheid, lichte bovensteluchtweginfectie, lichte maagdarminfecties.
 • Antibioticagebruik.
 • Stabiele neurologische aandoeningen of convulsies in de familie.
 • Chronische aandoeningen, met uitzondering van immuundeficiënties.
 • Stofwisselingsstoornissen.
 • Astma, eczeem, allergie (met uitzondering van een allergie voor een bestanddeel van het vaccin).
 • Ondervoeding of dysmaturiteit.
 • (Incubatietijd van) waterpokkeninfectie.
 • Kippeneiwitallergie.
 • RSV-monoclonale immunoglobulinen tegen RS-virus (Synagis).
 • Factor-V-Leiden is een erfelijke aandoening waarbij een verhoogde kans bestaat op spontane trombose en longembolie. Dit is géén contra-indicatie voor intramusculair vaccineren. 
 • Prematuriteit is geen contra-indicatie, zie ook Hoofdstuk 14. Addendum: Prematuren en kinderen met specifieke aandoeningen. Prematuriteit bij in het ziekenhuis opgenomen baby’s kan extra bewaking op cardiorespiratoire incidenten nodig zijn. Na ontslag uit het ziekenhuis is dit niet meer nodig  tenzij de kinderarts het geïndiceerd heeft naar aanleiding van een reactie op evt. eerdere vaccinaties. Een forse toename van apneus en bradycardieën aansluitend aan vaccinatie kan reden zijn om een volgende vaccinatie onder monitorbewaking te geven.
 • Bijwerkingen na een vorige vaccinatie zijn geen contra-indicatie. Bijwerkingen zijn doorgaans van voorbijgaande aard en herhalen zich zelden bij volgende vaccinaties. Wel kan het zijn dat na de melding van de bijwerking voorzorgsmaatregelen geadviseerd worden bij een volgende vaccinatie.

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / 5. Contra-indicaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu