RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

8. Vaccinatietechniek

8.1 Aandachtspunten bij het vaccineren
8.2 Toediening van de RVP-vaccinaties
8.3 De techniek van de intramusculaire injecties
8.4 De techniek van de subcutane injecties
8.5 Aandacht voor pijnvermindering bij vaccineren


8.1 Aandachtspunten bij het vaccineren

Handhygiëne bij het vaccineren
Handen zijn een belangrijke schakel in de overdracht van micro-organismen. Handen moeten visueel schoon zijn, vrij van sieraden, de nagels kortgeknipt en geen gebruik van kunstnagels. De polsen moeten vrij zijn van bedekkende kleding. Met handhygiëne wordt bedoeld: de handen wassen met water en zeep of desinfecteren met handalcohol. Het is niet nodig om voor elke afzonderlijke vaccinatie handhygiëne toe te passen, maar wel op de volgende momenten (Burgmeijer 2011, De Groot 2014):

 • voor aanvang van de vaccinatiespreekuren;
 • na pauzemomenten;
 • na hoesten, niezen en neussnuiten;
 • na toiletbezoek;
 • voor en na het eten en drinken;
 • na contact met lichaamsvloeistoffen of uitscheidingsproducten;
 • bij zichtbaar vuil.

Zie ook de WIP-richtlijn voor infectiepreventie in het consultatiebureau JGZ.

Administratie

Administratie is een essentieel onderdeel van de vaccinatie. Alleen bij een zorgvuldige registratie kunnen in het geval van een incident adequate maatregelen genomen worden. Het verdient de voorkeur om voor het toedienen van de vaccinatie de registratie af te handelen. Zo voorkomt men dat er niet-geïndiceerd vaccin wordt toegediend. Zie ook addendum 18 en de factsheet met veelgestelde vragen en antwoorden over digitale uitwisseling tussen  JGZ en RIVM van Nictiz.

Expiratiedatum

De expiratiedatum geeft de laatste dag of maand aan dat met het vaccin gevaccineerd mag worden. Indien het vaccin per ongeluk toch na die datum gebruikt is, wordt de ouders een nieuwe vaccinatie aangeboden omdat de werkzaamheid niet meer te garanderen is. Dit wordt in het dossier genoteerd, ook als de ouders besluiten de vaccinatie niet opnieuw te laten geven. Dit dient u altijd door te geven aan het RIVM-DVP-regiokantoor.

Let op: bij Infanrix hexa kan de flacon met de Hib-component een andere expiratiedatum hebben dan de DKTP-HepB-component in de spuit. Als beide componenten toegediend worden dan geldt voor het hele product de expiratiedatum die het eerst verstrijkt.

Bijsluiters

Bijsluiters moeten op verzoek overhandigd kunnen worden. Het RIVM ondersteunt dit door bijsluiters mee te leveren met het vaccin. Daarnaast staan de actuele bijsluiters op Rijksvaccinatieprogramma.nl/bijwerkingen/bijsluiters.

Vaccinflacons

Het flip-offkapje beschermt de rubberen afsluitdop. Deze afsluitdop voorkomt contaminatie en zorgt voor het behoud van de steriliteit. Zolang er niet in het flesje is geprikt, is de inhoud steriel. Omdat op het oog niet te zien is of er in het flesje is geprikt, moet diegene die het flip-offkapje heeft verwijderd er persoonlijk voor zorgdragen dat het flesje bij de eerstvolgende gelegenheid wordt gebruikt. Vaccinflesjes die zijn aangeprikt moeten altijd op dezelfde dag worden gebruikt.

Injectiespuiten

Bij MMRVaxPro en Infanrix hexa kan het voorkomen dat de zuiger niet goed in de zwarte/grijze stopper zit vastgedraaid. Daarom voor gebruik eerst controleren of zuigerstaafje goed in de stopper is geschroefd en deze zo nodig met de klok mee aandraaien. Houd er rekening mee dat de spuit geen rem aan de achterkant heeft.

Mengen
Gebruik voor het doorpikken van het rubberdopje van de flacon een injectienaald met een kleine diameter. Naalden van 0,6 x 25 mm (23G) zullen minder kans geven op zwarte rubberen deeltjes in de oplossing. Bij gebruik van naalden met een grotere diameter worden wel eens ponsjes van de rubberen dop in de vloeistof gezien. Dat heeft geen invloed op de kwaliteit van het vaccin. Gevriesdroogd vaccin wordt gereconstitueerd (= opgelost) vlak voor toediening en moet na opzuigen in de spuit binnen 15 minuten worden toegediend.

Desinfectie
Het is niet nodig om de rubberen afsluitdop en de huid van het kind te desinfecteren (Hutin 2003). 

Ontluchten van de injectiespuit

De injectiespuit moet voor de injectie worden ontlucht tot de naaldopzet.

Injectienaald
In het Arbeidsomstandigheden (Arbo)besluit is het gebruik van veiligenaaldsystemen opgenomen. De vaccins van het RVP zijn geschikt voor veiligenaaldsystemen met uitzondering van het DTP- en los Hib-vaccin. Zodra het mogelijk is zal voor DTP en Hib ook vaccin geleverd worden dat geschikt is voor veiligenaaldsystemen. Voor het gebruik van injectienaalden wordt een naaldlengte van 22-25 mm met een doorsnede van 0,5 of 0,6 mm geadviseerd. Een (voorgevulde) spuit waar een naald opgezet is, moet dezelfde dag gebruikt worden.

Plaats voor injectie

De eerste voorkeursplaats voor injecties bij zuigelingen in de leeftijd van 0 tot 12 maanden is het dijbeen (musculus vastus lateralis). Als dit niet mogelijk is, kan in de bovenarm (musculus deltoideus of musculus triceps) gevaccineerd worden. Boven de leeftijd van 12 maanden is er geen voorkeur voor het dijbeen of de bovenarm. Vanaf 2 jaar wordt meestal in de arm gevaccineerd. In de bijsluiter van de vaccins staan de aanbevolen injectieplaatsen. In het protocol van de eigen organisatie staan de afspraken over de exacte prikplaatsen, in welke armen en benen de diverse vaccinaties gegeven worden.

Aspireren
Controle op het aanprikken van een bloedvat voorafgaand aan het inspuiten van het vaccin is niet noodzakelijk.

Toediening
Toediening van een (vrijwel) volledige dosis  (>90%) van het vaccin is nodig. Als dat niet is toegediend moet de vaccinatie direct worden herhaald. Dit mag in hetzelfde ledemaat. Een eventueel dubbele dosis is niet schadelijk en geeft ook niet meer bijwerkingen.

Foutieve menging

Bij foutieve menging van vaccins wordt de vaccinatie als niet toegediend beschouwd.

Productklachten

Een productklacht is een defect aan het product dat niet veroorzaakt is door toedoen van de gebruiker (bijvoorbeeld een sticker die ontbreekt, vaccin dat verdachte deeltjes bevat). Ook klachten over naalden die niet goed aansluiten op spuiten bij vaccins anders dan het Infanrix hexavaccin dient u volgens deze algemene procedure voor productklachten te melden.

 • Neem bij een productklacht contact op met de vaccinbeheerder van uw DVP-RIVM regiokantoor (zie paragraaf 12. Contactgegevens regiokantoren). Uw klacht wordt geregistreerd en u krijgt een registratienummer.
 • Bewaar het defecte product in een koker (in een envelop als u geen koker heeft), in de koelkast met daarbij een briefje met vaccinsoort, het batchnummer, wat het defect is, de CB naam/code, een contactpersoon en contactgegevens (email en telefoonnummer) en het hierboven genoemde registratienummer. Naald beveiligd met veilignaaldsysteem zo nodig meezenden.
 • De chauffeur van RIVM-DVP zal bij u het defecte product meenemen als hij/zij bij u langskomt.

Belangrijke bevindingen worden via RVP-nieuws gecommuniceerd.

Voor klachten over lekkage van het vaccin Infanrix hexa is momenteel een aparte procedure. De lekkage lijkt voornamelijk op te treden tijdens reconstitutie van het vaccin. De oorzaak van het probleem is dat de naald niet in alle gevallen goed aansluit op de spuit. De steriliteit van het vaccin komt hiermee niet in gevaar. Het risico op lekkage kan gereduceerd kan worden door extra aandacht te besteden aan hoe de naald op de spuit wordt geplaatst. Het advies is om de naald op de spuitkop te plaatsen waarbij aan het eind een (kwartslag) draaiende beweging wordt gemaakt totdat u weerstand voelt. Bij het verwijderen van de naald is het advies ook een draaiende beweging tegen de klok in te maken.

 • Meld lekkend Infanrix hexavaccin met het meldformulier ‘Melding klacht lekkend Infanrix hexavaccin’. U hoeft in dit geval geen contact op te nemen met vaccinbeheer van DVP. Het formulier vindt u op: https://fd10.formdesk.com/rivm/melding_klacht_lekkend_infanrix_hexa_vaccin. Dit formulier geldt alleen voor het melden van lekkages bij een Infanrix hexavaccin die optreden tussen de spuit en het opzetstuk van de naald. Alle andere klachten dienen via de algemene procedure voor productklachten gemeld te worden (zie hierboven), ook als het een andere klacht over Infanrix hexa betreft.
 • Bewaar het lekkende Infanrix hexavaccin in een koker (in envelop als u geen koker heeft) apart in uw koelkast. Vermeld op de koker dat het gaat om een lekkend Infanrix hexavaccin en vermeld de CB naam/code. Wanneer het vaccin al gebruikt is voor vaccinatie van een kind én er is hierbij geen veiligheidsnaald gebruikt, dan alleen de spuit en de Hib-flacon te bewaren. Als er een veilig naaldsysteem is gebruikt dan graag de spuit met naald en Hib-flacon bewaren.
 • De chauffeur van RIVM-DVP zal bij u de apart gelegde vaccins meenemen als ze bij u langskomen voor de reguliere vaccinbevoorrading.

Vaccinverlies

Als er sprake is van vaccinverlies (om een andere reden dan een productklacht en ontstaan vóórdat het vaccin is toegediend), moet dat verlies gemeld worden middels een online formulier vaccinverlies: https://fd10.formdesk.com/rivm/melding_verloren_vaccin_v3.  

NB Als vaccin ten onrechte ingespoten is, dan wordt dit automatisch gemeld met de reguliere registratie van toegediend vaccin via DDJGZ of vaccinatiekaart en niet middels het formulier vaccinverlies.

 8.2 Toediening van de RVP-vaccinaties

 

Tabel 7 Toediening van de RVP-vaccinaties
Vaccin

Toediening

DKTP-Hib-HepB als combinatievaccin of als los DKTP of Hib of HepB vaccin

Intramusculair

Pneu

Intramusculair

BMR

Subcutaan of intramusculair (van alle op de markt zijnde producten voor bescherming tegen bof, mazelen of rodehond is vastgesteld dat zowel intramusculaire als subcutane toediening effectief en veilig is)

MenC

Intramusculair

DTP

Intramusculair

HPV

Intramusculair

8.3 De techniek van de intramusculaire injectie

Voer achtereenvolgens de volgende handelingen uit:

 • Ontbloot de injectieplaats en laat knellende kleding losmaken of uittrekken.
 • Fixeer de injectieplaats tussen duim en wijsvinger en trek de huid daarbij strak. Verschuif tevens de huid iets ten opzichte van het onderhuidse bindweefsel.
 • Doorsteek de huid snel en loodrecht.
 • Injecteer het vaccin volledig (Taddio 2016).
 • Trek de lege spuit terug met een snelle beweging.
 • Plaats het beschermkapje niet meer terug op de naald.
 • Bescherm de naald conform de gebruiksaanwijzing van het veiligenaaldsysteem.
 • Ontkoppel direct naald en spuit met behulp van de naaldencontainer of gooi spuit en naald als geheel in de naaldencontainer (afhankelijk van de afspraken binnen de organisatie).
 • Vaccinflacon en spuit kunnen na gebruik bij het huishoudelijk afval, ook als er BMR-vaccin in zat. 

8.4 De techniek van de subcutane injectie

Voer achtereenvolgens de volgende handelingen uit:

 • Ontbloot de injectieplaats en laat knellende kleding losmaken of uittrekken.
 • Fixeer de injectieplaats tussen duim en wijsvinger en duw een huidplooi op.
 • Doorsteek de huid snel en onder een hoek van 45 graden.
 • Controleer of de naald los in het onderhuidse bindweefsel ligt (de spuit kan dan soepel heen en weer bewogen worden).
 • Injecteer het vaccin volledig (Taddio 2016).
 • Trek de lege spuit terug met een snelle beweging.
 • Plaats het beschermkapje niet meer terug op de naald.
 • Bescherm de naald conform de gebruiksaanwijzing van het veiligenaaldsysteem.
 • Ontkoppel naald en spuit met behulp van de naaldencontainer of gooi spuit en naald als geheel in de naaldencontainer (afhankelijk van de afspraken binnen de organisatie).
 • Vaccinflacon en spuit kunnen na gebruik bij het huishoudelijk afval, ook als er BMR-vaccin in zat.

8.5 Aandacht voor pijnvermindering bij vaccineren

 • Geef de minst pijnlijke vaccinatie het eerst wanneer er meer vaccinaties tijdens één consult gegeven moeten worden. Dus geef eerst de DKTP-Hib-HepB-vaccinatie en daarna de Pneu-vaccinatie; eerst de MenC-vaccinatie en dan de BMR-vaccinatie. Geef eerst de intramusculaire injectie en daarna de subcutane injectie.
 • Afleiding tijdens het vaccineren vermindert de pijnsensatie van een vaccinatie.
 • De huid mag lokaal verdoofd worden met Emla-crème. Uit onderzoek is gebleken dat Emla-crème het opwekken van antistoffen (immuunrespons) van vaccins niet nadelig beïnvloedt. Voor een goede werking van het pijnstillend effect moet de crème 1 uur voor de vaccinatie op de injectieplek aangebracht worden. De crème verdooft alleen de huid en niet het onderliggende weefsel.
 • Meer informatie over mogelijkheden van pijnvermindering staat beschreven in de WHO Position Paper.

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / 8. Vaccinatietechniek

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu