RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1. Over deze richtlijn

1.1 Inleiding
1.2 Belangrijkste inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de Richtlijn Uitvoering RVP 2017
1.3 Versiebeheer


1.1 Inleiding

Voor u ligt de professionele RVP-richtlijn Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma (RVP) die geldt voor het jaar 2018. De informatie is tot stand gekomen op basis van rapporten van de Gezondheidsraad, de bijsluiters van de betreffende vaccins en algemene informatie over vaccinatieschema’s in de boeken Handboek Vaccinaties A en B (Burgmeijer) en Vaccines (Plotkin). Deze RVP-Richtlijn wordt jaarlijks uitgebracht. Tussentijdse wijzigingen zullen via RVP-nieuws kenbaar gemaakt worden. Op de website staat steeds de actuele versie.

Deze professionele richtlijn is geautoriseerd door de professionals (jeugdartsen, kinderartsen en jeugdverpleegkundigen), brancheorganisaties en het RIVM. Deze richtlijn wordt als zodanig genoemd in de Wet publieke gezondheid en de Algemene Maatregel van Bestuur. Daarin staat dat de Professionele Richtlijn RVP door de beroepsgroepen en het RIVM samen wordt vastgesteld.

Deze versie 2018 van de richtlijn is opgesteld door het RIVM, onder leiding van de medisch adviseurs RIVM met aandachtsgebied RVP. Randvoorwaardelijke toetsing vond plaats in het Landelijk RVP Overleg door Actiz, GGD GHOR Nederland, VNG, IGJ en het ministerie van VWS. Vorig jaar organiseerde de NCJ een inspraakronde onder professionals (jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, kinderartsen) voor de eerste versie van deze richtlijn. Omdat versie 2018 inhoudelijk alleen op kleine punten gewijzigd is ten opzichte van de eerste versie 2017, is in overleg met de leden van het Landelijk RVP-Overleg besloten dit jaar de inspraakronde onder professionals achterwege te laten. Het definitieve concept is in het Landelijk RVP-Overleg voorgelegd aan de vertegenwoordigers van de beroepsgroepen voor inhoudelijke instemming. De vast betrokken beroepsverenigingen en organisaties zijn:

 • AJN (Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland);
 • V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland);
 • NVDA (Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten);
 • NVK (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde).

In deze Richtlijn Uitvoering RVP staan de kaders voor de uitvoering van het RVP in 2018 en de medische informatie over de uitvoering. De onderwerpen in het addendum lenen zich voor aparte RVP-richtlijnen. Momenteel zijn er richtlijnen in ontwikkeling over informed consent, vaccineren in Caribisch Nederland, vaccineren van prematuren, RVP en infectieziektebestrijding, deskundigheid uitvoerenden RVP en vaccinbeheer.

De RVP-richtlijnen zijn te vinden op Rijksvaccinatieprogramma.nl. De LCI-richtlijnen op www.rivm.nl/richtlijnen.

Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) heeft als doel door middel van vaccinatie de bevolking te beschermen tegen een aantal gevaarlijke infectieziekten. Door het vrijwillig, kosteloos en laagdrempelig aanbieden van vaccinaties via een betrouwbare en professionele organisatie wordt een hoge vaccinatiegraad nagestreefd. Voor de meeste infectieziekten wordt groepsimmuniteit bereikt, wat zorgt voor verminderde circulatie van pathogenen. Daarmee wordt ook de niet gevaccineerde bevolking beschermd en wordt voldaan aan internationale eisen voor uitroeiing van polio en eliminatie van rodehond en mazelen (WHO 2010).

 1.2 Belangrijkste inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de Richtlijn Uitvoering RVP 2017

 1. Vanaf 1-1-2018 geldt voor het RVP als leeftijdsgrens de 18e verjaardag, in plaats van de 19e verjaardag. Deze leeftijdsgrens gelijkgetrokken met de leeftijdsgrens voor de gehele uitvoering van de JGZ en voor de zorg voor asielzoekerskinderen. Dat betekent dat een vaccinatieserie voor de 18e verjaardag moet starten. De afronding van de serie mag na de 18e verjaardag plaats vinden, mits een redelijk termijn gehanteerd wordt die past bij het interval. Vaccinatieseries die in 2017 gestart zijn, worden volgens de destijds geldende afspraken afgerond.
 2. In paragraaf 5.2  stond bij verhoogde bloedingsneiging het middel clopidogrel ook vermeld. Aangezien het middel vanaf 18 jaar geïndiceerd is, is het in deze versie van de richtlijn niet meer opgenomen.
 3. In paragraaf 5.2 is een nieuwe relatieve contra-indicatie opgenomen met link naar de leidraad:  Vaccinaties bij kinderen van moeders die infliximab gebruikt hebben tijdens de zwangerschap’. De leidraad heeft het RIVM samen met betrokken kinderartsen opgesteld. Infliximab is een middel dat vaak gebruikt wordt door mensen met reumatoïde artritis, ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Het is een krachtige onderdrukker van het immuunsysteem. Tijdens de zwangerschap passeert infliximab de placenta en komt zo in het bloed van het ongeboren kind terecht. Betreffende kinderen horen onder behandeling van de kinderarts. Bij het RVP is het van belang dat BMR-vaccin pas wordt toegediend aan de zuigeling als er geen TNF-α remmers meer in het bloed aantoonbaar zijn.
 4. In de Amvb is opgenomen dat de 9-jarigen en 12-jarigen in hetzelfde kalenderjaar minstens één inhaalmoment moet worden aangeboden, als aan de eerste oproep geen gehoor is gegeven. Daarnaast moeten er mogelijkheden zijn voor individuele inhaalvaccinatie. Dit is opgenomen in paragrafen 6.7 en 6.8.
 5. In paragraaf 8.1  is bij het stukje over administratie een link opgenomen naar het document van Nictiz met veel gestelde vragen en antwoorden over digitale uitwisseling tussen JGZ en RIVM.
 6. In paragraaf 8.5  over pijnvermindering bij vaccineren is een link opgenomen naar de WHO Position Paper over dit onderwerp.
 7. In paragraaf 10.2 wordt nu ook de bijwerking ‘extensive limb swelling’ (die gemeld wordt na de 4-jarigenvaccinatie) benoemd.
 8. In het addendum over vaccinaties voor kinderen die naar het buitenland reizen is de effectiviteit van een vervroegde BMR beschreven in een nieuwe paragraaf.
 9. Er is een nieuw addendum toegevoegd met aandachtspunten voor de elektronische gegevensuitwisseling tussen JGZ en RIVM
 10. In 19.2 staat de e-learning ‘Achtergronden RVP’ vermeld.

1.3 Versiebeheer

17 januari 2018 nieuwe versie (1.1) geplaatst met daarin:

 

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / 1. Over deze richtlijn

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu