RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Handleiding risicoberekeningen Bevb

De nieuwe Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb) is op 1 juli 2014 van kracht geworden. In deze regeling wordt de rekenmethodiek voor chemicaliënleidingen samengevoegd met de rekenmethodieken voor hogedruk aardgasleidingen en buisleidingen met aardolieproducten.

In de Regeling externe veiligheid buisleidingen wordt de rekenmethodiek voor chemicaliënleidingen samengevoegd met de rekenmethodieken voor hogedruk aardgasleidingen en buisleidingen met aardolieproducten. Samen vormen deze rekenmethodieken de Handleiding risicoberekeningen Bevb, versie 2.0. In deze handleiding staat alle technische en inhoudelijke informatie die nodig is om het plaatsgebonden risico en groepsrisico te bepalen.

Nieuw is dat er voor buisleidingen met aardolieproducten en voor chemicaliënleidingen risicobeperkende maatregelen beschikbaar zijn. De accorderingsbrief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu schetst het afwegingskader rond de waardering van deze aanvullende maatregelen.

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / Handleiding risicoberekeningen Bevb

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu