RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorbeeldstudie Brzo-inrichtingen

Als hulpmiddel bij het uitvoeren van berekeningen met SAFETI-NL is een voorbeeld-psu-bestand beschikbaar. In het voorbeeldbestand zijn alle onderdelen van een insluitsysteem gemodelleerd, zoals beschreven in module C, hoofstuk 3, van de Handleiding risicoberekeningen Bevi, versie 3.2.

De psu is een voorbeeldbestand en dient als zodanig te worden gebruikt. Het bestand geeft een mogelijke wijze van modelleren weer. Daarbij zijn bepaalde keuzes gemaakt ten aanzien van bijvoorbeeld stofkeuze, dimensionering en het al dan niet modelleren van een tankput. Deze keuzes zullen bij elke nieuwe modellering opnieuw moeten worden gemaakt.

De precieze wijze van modelleren van een insluitsysteem is afhankelijk van de specifieke omstandigheden. Algemene uitgangspunten voor de modellering zijn beschreven in de Handleiding Risicoberekeningen Bevi.

De nummering en benaming van de afzonderlijke onderdelen in het voorbeeldbestand komen overeen met die in de Handleiding Risicoberekeningen Bevi.

De bij het opstellen van het voorbeeldbestand gemaakte keuzes worden in het bestand toegelicht door middel van “Notes” (zie onderstaande figuur).

Schermafdruk met posities Notes


Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / Voorbeeldstudie Brzo-inrichtingen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu