RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Beleidskader Bevolkingsonderzoeken naar Kanker

Het Beleidskader geeft een overzicht van de wettelijke en beleidsmatige kaders voor de bevolkingsonderzoeken. Daarnaast beschrijft het de samenwerking en onderlinge verhoudingen van partijen die betrokken zijn bij de voorbereiding, besluitvorming en uitvoering van deze bevolkingsonderzoeken. Bovendien wordt ingegaan op voorwaarden die nodig zijn om de bevolkingsonderzoeken naar kanker effectief, efficiënt en met een hoge kwaliteit uit te voeren.

Het Beleidskader Bevolkingsonderzoeken naar Kanker (BBK) biedt organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van de bevolkingsonderzoeken naar kanker een gemeenschappelijk beeld van het doel, de uitgangspunten, randvoorwaarden, en organisatie ervan. Het beleidskader is opgesteld om deze partijen optimaal te laten samenwerken. Het document is in 2013 herzien, waarmee het in lijn is gebracht met de huidige wet- en regelgeving.

In Nederland bestaan er drie bevolkingsonderzoeken naar kanker: borstkanker, baarmoederhalskanker en, sinds 2014, darmkanker. Deze onderzoeken bestaan uit een reeks van opeenvolgende handelingen die door verschillende partijen worden uitgevoerd en gecoördineerd (de uitnodiging voor het onderzoek, het onderzoek zelf, de beoordeling van de uitslag, de communicatie, en de eventuele doorverwijzing). Deze handelingen moeten goed op elkaar aansluiten en efficiënt gestructureerd zijn om de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek te waarborgen. Het RIVM ziet er als landelijke regiehouder op toe dat de bevolkingsonderzoeken voor de deelnemers een hoge kwaliteit hebben, goed bereikbaar (laagdrempelig) én betaalbaar zijn. Op die manier ontstaat een optimaal ‘aanbod’ voor de deelnemers aan de bevolkingsonderzoeken.

De precieze wijze waarop en door wie de bevolkingsonderzoeken worden uitgevoerd, is uitgewerkt in het zogeheten Uitvoeringskader, dat met dit Beleidskader samenhangt.

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / Beleidskader Bevolkingsonderzoeken naar Kanker

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu