RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Convenant gegevensuitwisseling darmkanker

Convenant met afspraken over de uitwisseling van gegevens ten behoeve van de uitvoering van en het beschikbaar stellen van gegevens vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Om het bevolkingsonderzoek darmkanker uit te kunnen voeren, worden de daarvoor noodzakelijke gegevens vastgelegd en vindt gegevensuitwisseling plaats tussen de betrokken ketenpartijen. Het convenant gegevensuitwisseling darmkanker vermeldt de uitgangspunten en de afspraken voor de gegevensuitwisseling rond het bevolkingsonderzoek.

Bekijk het convenant via de link in de kolom 'Download'.

Bijlagen bij het convenant
1. Adviesstructuur (Landelijke Commissie en werkgroepen)
2. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek darmkanker
3. Notitie toestemming en bezwaar
4. Schematische weergave ColonIS
5. Modelovereenkomst beschikbaarstellen gegevens

Download

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / Convenant gegevensuitwisseling darmkanker

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu