RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

DIVOCOS

Model voor het inschatten van het risico voor omwonenden bij het vrijkomen van vluchtige stoffen bij bodemsanering.

Het model DIVOCOS (DIspersion of VOlatile COntaminantS) maakt onderdeel uit van het “Protocol risico’s blootstelling bij bodemsanering”. Indien bij een bodemsanering vluchtige stoffen vrij kunnen komen, biedt dit protocol een handreiking om de blootstelling en de risico’s voor omwonenden in te schatten.

Voorafgaand aan de sanering kan met behulp van DIVOCOS een schatting worden gemaakt van de potentiële blootstelling van omwonenden. De met het model berekende concentraties worden vervolgens getoetst aan grenswaarden uit een toxicologisch beoordelingskader dat deel uit maakt van het protocol. Waarna besloten kan worden om al dan niet een meetcampagne uit te voeren. Tijdens de sanering kan, als er een meetcampagne wordt uitgevoerd, een risicobeoordeling worden gemaakt op basis van de gemeten concentraties en het toxicologische beoordelingskader. Verder bevat het protocol richtlijnen voor meetstrategieën en voor eventuele maatregelen om de blootstelling te beperken.

Via de volgende link komt u bij het programma DIVOCOS: www.rivm.nl/divocos.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu