RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ruimtelijke variaties in fysisch-chemische bodemkarakteristieken in de Nuenen-groep nabij Best

Special variability in fysical-chemical soil characteristics in the "Nuenen-groep" near Best

Publiekssamenvatting

Ten noorden van Best is een onderzoek uitgevoerd naar de ruimtelijke variatie in fysisch-chemische bodemkarakteristieken in de Nuenen-groep. Doel van dit onderzoek was een methode te ontwikkelen om een beter inzicht te krijgen in de laterale existentie van lagen, die door hun eigenschappen, een bescherming bieden tegen verspreiding van evt. verontreinigingen t.o.v. het grondwater. De bodem is bemonsterd m.b.v. continu gestoken boringen ; de monsters zijn ganalyseerd op de volgende parameters: organische-stofgehalte, kalkgehalte, kationen- uitwisselings-capaciteit, zuurgraad en granulaire verdeling. De ruimtelijke variatie is onderzocht m.b.v. een sedimentologische analyse en statistische verwerking van bovengenoemde analysegegevens. Geconcludeerd kon worden dat de sedimentologie aangevuld met statistische verwerking van gemeten bodemparameters een goed inzicht geeft in de opbouw van de bodem. Voorts is gebleken dat een puntwaarneming in de Nuenen-groep in vele gevallen niet representatief is over een afstand van slechts twintig meter.
 

Home / Documenten en publicaties / Ruimtelijke variaties in fysisch-chemische bodemkarakteristieken in de Nuenen-groep nabij Best

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu