RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijdreeksanalyse van de meetgegevens van het Landelijk Meetnet Regenwatersamenstelling

Time series analysis of precipitation chemistry data

Publiekssamenvatting

De tijdsafhankelijke variaties in de maandelijkse gemiddelde concentraties en deposities in de periode van 1978 t/m 1984 van stoffen in regenwater, verzameld in een meetnet van twaalf stations, zijn beschreven a.d.h. van een multipele regressie model. Vooral is aandacht besteed aan de concentraties en deposities van hydronium, ammonium, nitraat en sulfaat, maar ook, doch minder grondig zijn natrium, kalium, calcium, magnesium, zink, fluoride en chloride bestudeerd. Het model blijkt voor sulfaat het best te voldoen en voor hydronium tamelijk slecht. Logaritmische transformatie leverde uitsluitend voor zink betere resultaten. Een groot deel van de tijdsafhankelijke variatie wordt verklaard uit de invloed van de neerslaghoeveelheid en het seizoen op de resultaten. Trends zijn voor de diverse stoffen berekend. Tevens is berekend welke trend met maandmonsters verzameld gedurende een vijfjaarlijkse periode bepaald kan worden met een waarschijnlijkheid van 80%.
 

Home / Documenten en publicaties / Tijdreeksanalyse van de meetgegevens van het Landelijk Meetnet Regenwatersamenstelling

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu