RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Beoordelingssysteem Milieugevaarlijke Stoffen. Schattingsmodellen voor blootstellingsanalyse

Evaluation System Hazardous Substances. Estimation models for exposure analysis

Publiekssamenvatting

Onderzocht is in hoeverre met behulp van modellen een schatting is te maken van de concentraties die in het milieu kunnen optreden nadat een nieuwe stof op de markt zal zijn gebracht. Na evaluatie van de bestaande mathematische modellen voor intercompartimentale verspreiding van stoffen wordt de door Mackay voorgestelde berekeningsmethode met multicompartimentale boxmodellen aanbevolen. Voor het uitvoeren van dit soort berekeningen is een eenvoudig spreadsheet (Multiplan voor Apple IIe) gemaakt, waarmee een willekeurige stof in een willekeurige milieustudie kan worden gemodelleerd. Uit tests met drie bestaande stoffen (benzeen, PCB-153 en cadmium) is gebleken dat de voorgestelde rekenmethode bruikbaar is voor het schatten van te verwachten blootstellingsconcentraties, mits voldoende informatie beschikbaar is over intercompartimentale verdelingsevenwichten en biotische en abiotische omzettingssnelheden.
 

Home / Documenten en publicaties / Beoordelingssysteem Milieugevaarlijke Stoffen. Schattingsmodellen voor blootstellingsanalyse

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu