RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gevolgen van een veranderde bemesting voor uitspoeling en grondwaterbelasting onder een landbouwperceel

Consequence of a changed manuring practice for leachate and groundwater quality under a plot of arable land

Publiekssamenvatting

In het kader van het stikstofproject heeft het RIVM onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van een (vrijwillige) stopzetting van het uitrijden van drijfmest in de winterperiode voor de waterkwaliteit onder een maisperceel in de 10-jaars beschermingszone van pompstation Putten. Het bodemvocht op 1.30 m-m.v. is bemonsterd met poreuze cups terwijl ook kwaliteitsmetingen zijn verricht van grondmonsters die continu tot de grondwaterspiegel op ca. 9 m -m.v. zijn gestoken. De uitspoeling blijkt sterk te varieren in tijd en ruimte. De veranderde bemesting (alleen kunstmest) heeft tot een substantiele verlaging van de nitraatbelasting van het percolatiewater en het bovenste grondwater geleid met gehaltes van 20 -25 mg N/l. Dit betekent t.a.v. de dumpsituatie een reductie van de nitraatbelasting met 50-70%. De bijdrage van de mineralisatie aan de nitraatbelasting van het grondwater is waarschijnlijk gering.
 

Home / Documenten en publicaties / Gevolgen van een veranderde bemesting voor uitspoeling en grondwaterbelasting onder een landbouwperceel

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu