RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Uitspoeling en grondwaterbelasting onder een bosgebied

Leachate and groundwater quality under a forested area

Publiekssamenvatting

In het kader van het stikstofproject heeft het RIVM-onderzoek verricht naar de gevolgen van atmosferische depositie voor de kwaliteit van infiltratiewater onder loof- en naaldbos in het wat erwingebied Putten. Het gebied ligt beneden winds van een gebied met een hoge ammoniakemissie. Het bodemvocht op 1.2 m -m.v. onder bomen en open plekken in het bos is bemonsterd met poreuze cups. De bovenste meter grondwater is oim de 30 cm in de verticaal bemonsterd met een zogenoemde multilayer sampler. De interceptie depositie leidt vooral onder naaldbomen tot een groot verrijkingseffect in het bodemvocht. De kwaliteitsvariatie van de grondwatervoeding is zeer groot, waarbij open plekken een belangrijk verdunnend effect hebben op de grondwatersamenstelling. De effecten van de bodemverzuring in het grondwater zijn zeer plaatsafhankelijk. Met name in de bosrand leidt de atmosferische depositie tot nitraatconcentraties die de drinkwaternorm overschrijden (max. 28.5 mg N/l).
 

Home / Documenten en publicaties / Uitspoeling en grondwaterbelasting onder een bosgebied

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu