RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Advies inzake inperking van het arsenaal van antimicrobiele geneesmiddelen voor veterinaire toepassing. Aanbeveling van een ad hoc werkgroep

Advice on restrictive admittance of antibiotics in veterinary praxis

Publiekssamenvatting

Op verzoek van de Directie van het RIVM heeft een Werkgroep van deskundigen op het gebied van de humane en veterinaire infectieziekten een advies opgesteld inzake inperking van het arsenaal van antimicrobiele geneesmiddelen voor veterinaire toepassing. Uitgangspunt was dat vermindering van het antibiotica gebruik bij dieren een vermindering van het risico van overdracht van resistente bacterien van dier naar mens tot gevolg zal hebben. Na ampele overweging is de Werkgroep tot de conclusie gekomen dat in het kader van de Diergeneesmiddelenwet een restrictief toelatingsbeleid voor bepaalde, voor de mens levensreddende, antibiotica is aan te bevelen. In principe kunnen de registratie autoriteiten kiezen uit twee mogelijkheden: a. geheel verbieden van bepaalde antibiotica; b. toelaten voor een beperkt indicatiegebied met strikte afspraken voor "post marketing surveillance" (PMS) van de resistentie-ontwikkeling door de farmaceutische industrie. Aangezien momenteel een veterinair antibioticabeleid ontbreekt en er ook geen PMS door de fabrikanten en importeurs van diergeneesmiddelen plaats vindt, is de Werkgroep van oordeel dat de eerste beleidsoptie de voorkeur verdient.
 

Home / Documenten en publicaties / Advies inzake inperking van het arsenaal van antimicrobiele geneesmiddelen voor veterinaire toepassing. Aanbeveling van een ad hoc werkgroep

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu