RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Milieukwaliteitseisen: een model ter beoordeling van de kwaliteit van het milieu ten aanzien van radioactiviteit

A model for the evaluation of the quality of the environment with respect to radioactivity

Publiekssamenvatting

In het modeal wordt als eis voor de kwaliteit van het milieu gesteld dat de radionuclide-concentratie in de verschillende milieucompartimenten beperkt moet blijven om het effectieve dosisequivalent voor de "reference man" die zich in dat milieu bevindt, onder een bepaald referentieniveau te houden (dit niveau is, in dit project, op 1mSv/jaar gesteld). Om de maximale nuclideconcentraties te kunnen bepalen is het noodzakelijk het verband tussen concentratie in het milieu en dosis voor de bevolking te kwantificeren. Het kwantitatief verband tussen concentratie en dosis is gelegd aan de hand van parameters (de DAL's = Derived Activity Limits) die berekend dienen te worden voor ieder milieucompartiment, iedere nuclide en ieder blootstellingspad. In dit rapport is het model beschreven en, bij wijze van voorbeeld, zijn de DAL's berekend voor het compartiment lucht (waarvoor de twee blootstellingspaden inhalatie en directe straling beschouwd werden). De haalbaarheid van toepassing van het model in de praktijk van metingen in het milieu en toetsing van doses aan de bevolking, is afhankelijk van de mogelijkheid nuclide-specifieke metingen te verrichten in alle milieucompartimenten, de hoogte van de uit de milieubesmetting voortvloeiende dosis, de variaties in de concentraties in het milieu en de daarmee gekoppelde nauwkeurigheid van de metingen.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Milieukwaliteitseisen: een model ter beoordeling van de kwaliteit van het milieu ten aanzien van radioactiviteit

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu