RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De kwaliteit van het grondwater in Nederland;

Groundwater quality in the Netherlands

Publiekssamenvatting

In dit rapport wordt ingegaan op de huidige kwaliteit en de mogelijke kwaliteits-ontwikkeling van het grondwater in Nederland. Hierbij is veel aandacht besteed aan het grondwater als bron voor de drinkwatervoorziening. Gelet op de grote omvang van het bodemgebruik t.b.v. de landbouw (64% van het landoppervlak) is vooral ingegaan op de de effecten van de landbouw op de kwaliteit van het grondwater. Hierbij komen zowel vermestende stoffen als bestrijdingsmiddelen aan de orde. Verder is er aandacht besteed aan het voorkomen van spoorelementen en organische microberontreinigingen in het grondwater. Uit het onderzoek blijkt dat naast effectuering van het Besluit Gebruik Dierlijke Meststoffen additionele landelijke maatregelen ter beperking van de stikstofbelasting noodzakelijk zijn om het nitraatgehalte in het bovenste grondwater tenminste gelijk te doen zijn aan de drinkwaternorm. Met name een verhoging van de N-efficiency en een daarmee gepaard gaande verlaging van de N-gift in de melkveehouderij is wenselijk. Door de lange verblijftijden van het grondwater in de ondergrond en de daardoor trage respons van watervoerende systemen zal er niet aan ontkomen kunnen worden dat bij enkele tientallen systemen zal er niet aan ontkomen kunnen worden dat bij enkele tientallen waterwinplaatsen, tenminste tijdelijk, zuiveringtechnische maatregelen noodzakelijk zijn. Vele bestrijdingsmiddelen zijn tot dusverre in het bovenste grondwater aangetroffen. Uit het onderzoek blijkt, dat bij enkele grondwaterwinplaatsen met veel mais en/of aardappelteelt in het intrekgebied rekening moet worden gehouden met een overschrijding van de drinkwaternorm in het ruwe water.
 

Home / Documenten en publicaties / De kwaliteit van het grondwater in Nederland;

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu