RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nationale Milieuverkenning 3, 1993-2015

National Environmental Outlook 3, 1993-2015

Publiekssamenvatting

Een van de conclusies van deze evaluatie is dat het milieubeleid effect heeft, echter onvoldoende om doelstellingen tijdig te halen. Bij volledige uitvoering en naleving van de voorgenomen - veelal kwetsbare - maatregelen zullen de emissies van de meeste milieubelastende stoffen verder dalen. Deze positieve ontwikkeling betreft vooral de milieuthema's verzuring, vermesting, verspreiding en verwijdering. Om de in het NMP geformuleerrde (tussen-)doelstellingen voor 2000 volledig te realiseren zullen echter extra inspanningen nodig zijn. De belangrijkste tegenvaller doet zich voor bij het thema klimaatverandering. De uitstoot van CO2 zal de komende jaren, ondanks de beleidsinspanningen, naar alle waarschijnlijkheid een stijgende trend blijven vertonen. de totale milieukosten zullen bij uitvoering van alle voorgenomen maatregelen oplopen tot ongeveer 20 miljard gulden in 20000. Dit betekent een verdubbeling ten opzichte van 1990. Daarmee bedragen de milieukosten in dat jaar ruim 3% van het bruto nationaal product. In 1990 was dit 2%. In de afgelopen jaren is de milieubelasting per eenheid BNP en per hoofd van de bevolking veelal gedaald. De voortgaande groei van bevolking, productie en consumptie leidt ertoe dat de emissies en afvalstromen steeds de neiging hebben om weer toe te nemen, indien niet voortdurend extra technische of organisatorische maatregelen worden getroffen. Tot op heden konden de emissies en afvalstromen nog tegen relatief lage kosten worden verminderd. Bij een voortgaande economische groei en een toenemende bevolkingsomvang zullen, als technische doorbraken uitblijven, de in de toekomst benodigde maatregelen echter steeds duurder en organisatorisch complexer worden om de in 2000 bereikte emissieniveaus vast te houden of verder te verlagen tot het niveau van de uiteindelijke doelstelling of van de natuurlijke draagkracht.
 

Home / Documenten en publicaties / Nationale Milieuverkenning 3, 1993-2015

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu