RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Human exposure to soil contamination: a qualitative and quantitative analysis towards proposals for human toxicological intervention values (partly revised edition)

Blootstelling van de mens aan bodemverontreiniging. Een kwalitatieve en kwantitatieve analyse, leidend tot voorstellen voor humaan toxicologische C-toetsingswaarden. (beperkte herziene versie)

Publiekssamenvatting

In het kader van de herziening wet bodembescherming zijn voorstellen gedaan voor humane interventiewaarden voor bodem en grondwater, berekend met behulp van humaan toxicologische grenswaarden en humane blootstelling. Ten behoeve van dit doel wordt het humane blootstellingsmodel CSOIL gepresenteerd en bediscussieerd. Dit model is ontwikkeld met het doel om de humane blootstelling ten gevolge van bodemverontreiniging te kunnen kwantificeren. Bovendien worden de onzekerheden van de modelberekeningen besproken. Het CSOIL model wordt niet alleen gebruikt bij de afleiding van de interventiewaarden, maar wordt tevens toegepast, in combinatie met metingen in contact media, voor de berekening van het actuele humane risico, ten behoeve van de bepaling van de saneringsurgentie.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Human exposure to soil contamination: a qualitative and quantitative analysis towards proposals for human toxicological intervention values (partly revised edition)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu