RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Proposals for intervention values for soil clean-up: Second series of chemicals

Voorstellen voor interventiewaarden bodemsanering: de tweede serie stoffen

Publiekssamenvatting

Onlangs zijn voor een groot aantal stoffen de nieuwe interventiewaarden bodemsanering van kracht geworden. In dit rapport worden voorstellen gedaan voor humaan-toxicologisch en ecotoxicologisch onderbouwde interventiewaarden voor een twaalftal nog niet eerder in dit kader beoordeelde stoffen. De voorstellen zijn tot stand gekomen volgens de methoden die bij de eerste set van stoffen zijn gebruikt en in een aantal rapporten zijn vastgelegd. Daar waar afgeweken is van deze procedures wordt dit vermeld of verwezen naar relevante beschrijvingen. Er worden voorstellen gedaan voor interventiewaarden bodemsanering voor azinfos methyl, de groep van organotinverbindingen, chloordaan, endosulfan, heptachloor, heptachloorepoxide, antimoon, beryllium en borium. Hoewel geevalueerd, wordt voor nitraat nog geen voorstel gedaan in verband met de onzekerheden in de dominante gewasroute en de beperkte ecologische evaluatie (eutrofiering).
 

Home / Documenten en publicaties / Proposals for intervention values for soil clean-up: Second series of chemicals

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu