RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VTV interactief-evaluatie van de orientatiefase

VTV interactive evaluation of the orientation phase

Publiekssamenvatting

Met dit evaluatie-rapport wordt de orientatie-fase van het project VTV Interactief afgesloten. De resultaten van de fase zijn een algemene analyse van een interactief document, een geimplementeerde demonstratie-versie en een beschrijving van de daarin uitgebeelde mechanismen. De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat een interactief werkstation voor het volledig redigeren van een VTV-document nog niet mogelijk is. Wel zijn voor de diverse doelgroepen hulpmiddelen aanwezig of te maken. Lezers van VTV documenten met verschillende interesse-profielen worden door een interactieve versie van (een deel van) de Volksgezondheids Toekomst Verkenningen in staat gesteld de door hun gewenste informatie te benaderen met behulp van interactieve mechanismen ten behoeve van de ontsluiting van, de navigatie door en de presentatie van informatie. De redactie van een VTV document kan op dit moment geen hulp van VTV Interactief verwachten ; voor deze groep bestaan echter software-pakketten die problemen specifiek op dit gebied oplossen (met meerdere auteurs aan een document werken, versiebeheer e.d.).De bestaande hulpmiddelen voor het fabriceren van een interactief document zijn onvoldoende doordat zij geen rekening houden met veranderingen in het in bewerking zijnde document. Het statische karakter van de in het document aan te brengen structuur vraagt veel onderhoud na elke wijziging. Wel zijn talen in ontwikkeling. Een eventueel vervolg (op langere termijn) van VTV-interactief zal zich moeten aansluiten bij de internationaal erkende standaards Standard Generalized Markup Language (SGML) en Hypermedia/Time-based Document Structuring Language (HyTime). Ten aanzien van de presentatie van verschillende typen informatie moeten algemeen geldende afspraken gemaakt worden. De ontwikkelde ontsluitings- en navigatiemechanismen zijn voor VTV-onderzoekers van belang. Het voorstel is deze in de modelleeromgeving M te integreren, vooral gericht op grafische presentatie en onderzoek van gegevens.
 

Home / Documenten en publicaties / VTV interactief-evaluatie van de orientatiefase

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu