RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Modelling the effects of the Saalian glaciation on the NW European geohydrological system

Het modelleren van de effecten van de Saale ijstijd op het noordwest Europese geohydrologisch systeem

Publiekssamenvatting

In een aantal Europese landen worden zoutkoepels beschouwd als potentiele geologische formaties voor de opslag van radio-actief afval. Subrosie (het oplossen van zout door stromend grondwater) van deze zoutkoepels vormt een mogelijke bedreiging voor de veiligheid van deze opslagplaatsen. Men neemt aan dat gedurende de ijstijd hoge grondwater-snelheden zullen voorkomen die de subrosie van het zout versterkt. Met betrekking tot de veiligheid van de opslagplaatsen is het daarom erg belangrijk om een grondige kennis te hebben van het Noordwest Europese grondwatersysteem gedurende koude, glaciale perioden. In dit kader is er in twee stappen een grondwaterstroming modelstudie uitgevoerd voor een groot 2-D verticaal geintegreerd systeem. Ten eerste is er een versimpeld, conceptueel model gebruikt om de algemene geohydrologische reacties op ijstijden te onderzoeken. Processen zoals subglaciale smeltwater-infiltratie, proglaciale drainage van het grondwater en bijvoorbeeld het concept van een afdekkende permafrostlaag zijn hiermee bestudeerd. Ten tweede, is er een verticaal geintegreerd, 2-dimensionaal grondwatermodel ontwikkeld waarmee het grondwatersysteem van Noordwest-Europa kan worden gesimuleerd. De basis van dit grondwatermodel wordt gevormd door het hydrogeologische model zoals dat is gedefinieerd door de Rijks Geologische Dienst. Dit hydrogeologisch model beschrijft het systeem van watervoerende en scheidende pakketten in Noordwest-Europa. De resultaten van het versimpelde model en van het Noordwest-Europese grondwatermodel tonen aan dat hoge grondwatersnelheden zich voordoen gedurende ijstijden. Extreem hoge snelheden ontwikkelen zich wanneer onder de ijskap het grondwater in een zich uitwiggend deel van het watervoerende pakket wordt geperst. Het model toont aan dat niet overal onder de ijskap al het aanwezige smeltwater ook werkelijk in het grondwatersysteem kan infiltreren. Het model geeft gebieden aan waar slechts gedeeltelijke smeltwater-infiltratie plaatsvindt. Het wordt aangenomen dat het resterende smeltwater door middel van een stelsel van tunnels in het ijs en geulen in het ijsbedekte sediment wordt afgevoerd. De gebieden met gedeeltelijke smeltwater-infiltratie zoals berekend met het model komen overeen met gebieden waar relatief veel geologische overblijfselen van deze tunnels en geulen (eskers en geulafzettingen) worden waargenomen.
 

Home / Documenten en publicaties / Modelling the effects of the Saalian glaciation on the NW European geohydrological system

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu