RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De toestand van het milieu in het landelijk gebied. Deel 1: Hoofdrapport. Deel 2: Naslagwerk

State of the environment in the rural parts of the Netherlands. Part 1: Principal report. Part 2: Reference book

Publiekssamenvatting

Het rapport is gemaakt ter ondersteuning van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij de totstandkoming van het tweede nationale milieubeleidsplan (NMP2). Het rapport geeft daartoe drie soorten van informatie. Ten eerste wordt zichtbaar gemaakt in welke mate de landbouw bijdraagt aan de belasting van het milieu. Dit wordt per milieuthema (verzuring, vermesting etc.) behandeld. Voor zover mogelijk worden de bijdragen van de afzonderlijke landbouwbedrijfstakken aangegeven. Ten tweede geeft rapport de ruimtelijk verspreiding van gebruiksfuncties weer, die onder de verantwoordelijkheid vallen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Dit zijn de functies natuur, bos, recreatie, visserij en landbouw. Wat betreft de landbouw worden voorzover mogelijk ook de verschillende bedrijfstakken ruimtelijk in beeld gebracht. Al deze functies zijn in meerdere of mindere mate afhankelijk van goede milieucondities. Ten derde geeft het rapport het ruimtelijk beeld weer van de milieukwaliteit - in termen van imissies en concentraties in bodem, water en lucht in het landelijk gebied weer, voor zover van belang voor de functies waarvoor het Ministerie van LNV primair verantwoordelijk is.
 

Home / Documenten en publicaties / De toestand van het milieu in het landelijk gebied. Deel 1: Hoofdrapport. Deel 2: Naslagwerk

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu