RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Potential effect of HFC policy on global greenhouse gas emissions in 2035

Potentieel effect van HFK beleid op wereldwijde broeikasgasemissies in 2035

Publiekssamenvatting

HFK's (waterstoffluorkoolwasterstoffen) worden gebruikt als substituut voor volledig gehalogeneerde CFK's (chloorfluorkoolwaterstoffen en mogelijk ook voor de onvolledig gehalogeneerde HCFK's. Het doel van deze studie is de wereldwijde HFK-emissie in het jaar 2035 te onderzoeken, het effect van een HCFK produktie-stop daarop, en de mogelijkheden om HFK-emissies te reduceren. De geschatte HFK-emissies kunnen, zonder HFK-beleid, oplopen tot 7 - 17% van de huidige CO2 emissie bedragen in 2035. "Better housekeeping" en hergebruik kunnen de emissies naar schatting met ongeveer 50% reduceren, beperking van HFK-gebruik tot "gesloten" toepassingen met ongeveer 40% en beperking van HFK-gebruik tot HFK's met een relatief laag opwarmend vermogen met ongeveer 98%. Een internationale overeenkomst in het kader van het internationale klimaatverdrag zou gebaseerd kunnen zijn op (1) het formuleren van "essentiele toepassingen", ofwel toepassingen waarvoor geen alternatieven voor CFK's, HCFK's en HFK's beschikbaar zijn, (2) het vermijden van HFK's met een relatief groot opwarmend vermogen of (3) het vermijden van relatief "lekke" toepassingen. Andere, meer algemene, opties zijn (4) het vermijden van emissies door "better housekeeping" en hergebruik en (5) het formuleren van een maximum voor totale HFK-emissies, uitgedrukt in CO2-equivalenten.
 

Home / Documenten en publicaties / Potential effect of HFC policy on global greenhouse gas emissions in 2035

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu