RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderzoek aan drainwater in de kleigebieden van Nederland

Investigations on tile drains in clayey regions of the Netherlands

Publiekssamenvatting

Het onderzoek naar de samenstelling van drainwater in klei-gebieden omvatte een twee- of meermalige bemonstering van water uit drains van 18 boerderijen. Het niveau van de bemesting is relatief goed bekend. De bepalingen bestonden steeds uit een analyse van de gehalten aan nitraat, ortho-fosfaat en totaal fosfaat in het drainwater. Ook andere eigenschappen zijn bepaald. Op de boerderijen is een geohydrologisch onderzoek uitgevoerd. De resultaten van de bepalingen zijn per bedrijf weergegeven in de vorm van figuren en tabellen en korte beschrijvingen. Tussen het noordelijk zeekleigebied en de overige hoofdgebieden (centraal en zuidwestelijk zeekleigebied en de droogmakerijen) blijken aanzienlijke verschillen op te treden in de gemeten concentraties aan nitraat en ortho- en totaal fosfaat. De resultaten van het onderzoek maakten een eerste analyse mogelijk van de invloed van het gewas, de relatie tussen uitspoeling en mestgift, de relatie tussen uitspoeling en structuur van de bodem en de invloed van de meteorologie op de uitspoeling.
 

Home / Documenten en publicaties / Onderzoek aan drainwater in de kleigebieden van Nederland

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu