RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderzoek naar de luchtkwaliteit in enkele woningen van het Ecolonia project

Research of the air quality in some houses of the Ecolonia project

Publiekssamenvatting

In het Ecolonia project zijn 101 woningen ontworpen en gebouwd met huidige bouwtechnieken gericht op: energiebesparing, lange levensduur en beperking afval, en gezondheid en veiligheid. In negen geselecteerde huizen van drie verschillende bouwtypen werden lange termijn metingen van een aantal binnenlucht kwaliteitsparameters uitgevoerd. Deze parameters, die geselecteerd waren op grond van richtlijnen of referentieonderzoek, omvatten: fijn stof, vluchtige organische componenten, stikstofoxiden, polycyclische aromatische koolwaterstoffen en aldehyden. Deze componenten werden continue gemeten gedurende een periode van een half jaar of over een korte tijd (meestal een week) in 1993 en 1994. Resultaten geven aan dat de verschillende bouwtypen geen significant effect hadden en dat de luchtverontreiniging vooral werd veroorzaakt door activiteiten van de bewoners. Fijn stof concentraties vertoonden een correlatie met het aantal bewoners en de binnenshuis doorgebrachte tijd : met meer dan twee bewoners werd het criterium 'gezond binnenmilieu, zoals neergelegd in 'Zorgen voor Morgen', van 40 mug/m3 overschreden. Dit doet twijfels rijzen omtrent de haalbaarheid van het criterium. De niveaus van vluchtige organische componenten konden worden verklaard met het gebruik van huishoudprodukten, zoals verf en produkten voor onderhoud van meubilair en vloeren. In twee van de negen huizen werden relatief hoge benzeenconcentraties gevonden. In een van deze huizen werd dit veroorzaakt door een zeer hoge concentratie gedurende een week. In het andere huis waren de concentraties hoog gedurende de gehele meetperiode en konden worden geassocieerd met de aanwezigheid van polystyreen verpakkingsmateriaal. Dit geeft wellicht aan dat polystyreen een bron is voor benzeen in het binnenmilieu. In een beperkt aantal huizen werden nieuw geidentificeerde componenten gevonden in lage concentraties waardoor zeer geringe emissies uit bouwmaterialen niet kon worden uitgesloten. De niveaus van polycyclische aromatische koolwaterstoffen waren lager dan jaargemiddelde waarden gemeten in rurale gebieden en kunnen dan ook als niet van belang worden aangemerkt. Twee aldehydes, formaldehyde en aceetaldehyde, werden in extreem hoge concentraties gevonden in zes huizen (>100 mug/m3). Deze bevindingen werden niet bevestigd door klachten van de bewoners, hoewel bij deze hoge niveaus acute effecten verwacht mogen worden. Het tijdspatroon van stikstofoxide doet vermoeden dat er een kortsluitstroom bestond van het ventilatiesysteem bij een van de bouwtypen. Er kan geconcludeerd worden dat de binnenluchtverontreiniging in de huizen van het Ecolonia project vooral wordt veroorzaakt door de activiteiten van de bewoners en in zeer geringe mate door de emissies van bouwmaterialen. De binnenlucht in drie van de geselecteerde woningen, gericht ontwikkeld op de aspecten gezondheid en veiligheid verschilde niet significant van die van de andere bouwtypen. Dit alles suggereert dat verbeteringen van de binnenmilieu-kwaliteit in nieuwe woningen eerder bereikt kan worden door voorlichting aan de bewoners over de consequenties van hun activiteiten binnenshuis dan door verdere verbetering van de bouw.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Onderzoek naar de luchtkwaliteit in enkele woningen van het Ecolonia project

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu