RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Soorten onder druk van chemische stoffen. Methodiek voor een vergelijkende risico-analyse

Species at risk of chemical compounds. Method for a comparative risk-analysis

Publiekssamenvatting

Een methodiek wordt gepresenteerd voor een vergelijkende risico-analyse van soorten onder druk van chemische stoffen. Deze vergelijkende risico-analyse werd uitgevoerd door voor twee anilines, zeven bestrijdingsmiddelen en het metaal kwik de gevoeligheid van vijftien taxonomische groepen van aquatische organismen af te zetten tegen gemeten concentraties in het Nederlandse oppervlaktewater. Waarden voor de gevoeligheid zijn afkomstig uit de literatuur of zijn geschat met behulp van in voorgaand onderzoek ontwikkelde statistische modellen. De bestudeerde taxonomische klassen zijn: bacterien, groenalgen, blauwalgen, lelies, poliepen, ciliaten, echte flagellaten, bloedzuigers, slakken, platwormen, insecten, kieuwpootkreeften, hogere kreeftachtigen, vissen en amfibieen. De beperkte set blootstellingsconcentraties van stoffen in Nederlandse oppervlaktewateren die in deze studie is gebruikt geeft aan dat over het algemeen waterorganismen in beperkte mate onder druk staan van deze stoffen. Voor enkele van de bestrijdingsmiddelen is het risico voor met name arthropoden echter groot te noemen. Parathion en malathion veroorzaken de grootste milieubelasting. Hoge concentraties zoals gemeten in wateren in het Westland, zijn een groot risico bij de voor deze stoffen zeer gevoelige kieuwpootkreeften (zoals watervlooien) en insectelarven. Vissen en hogere kreeftachtigen staan ook onder druk van deze stoffen, maar in mindere mate. Concentraties van dimethoaat en dieldrin leiden tot een groot risico voor hogere kreeftachtigen respectievelijk kieuwpootkreeften. Door verdere literatuurrecherche te combineren met technieken die de gevoeligheid van soorten modelleren, kan de vergelijkende risico-analyse worden uitgebreid tot een completere set van relevante soortgroepen en stoffen.
 

Home / Documenten en publicaties / Soorten onder druk van chemische stoffen. Methodiek voor een vergelijkende risico-analyse

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu