RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Chemical equilibrium modelling of metal partitioning in soils

Chemische evenwichtsmodellering van metaalpartitie in bodems

Publiekssamenvatting

In dit rapport wordt de toepassing beschreven van speciatiemodellering voor het voorspellen van de partitie van Ni, Cu, Zn, Cd en Pb tussen de vaste en de vloeibare fase in bodems die afkomstig zijn van tien verschillende locaties in Nederland. Bij de modellering is rekening gehouden met complexatie-, redox-, precipitatie- en adsorptieprocessen van de zware metalen. Amorf ijzeroxide is als modelverbinding gebruikt voor de vaste adsorptiefase. Berekende concentraties in de vloeibare fase zijn vergeleken met gemeten concentraties in het poriewater van de bemonsterde bodems. In het algemeen blijkt dat voor Cu en Pb de overeenkomst tussen berekende en gemeten concentraties redelijk is. Voor Cd en Zn wordt alleen een goede overeenkomst gevonden voor monsters met een hoge pH. Tenslotte blijken gemeten en berekende Ni-concentraties slecht met elkaar overeen te komen. Geconcludeerd wordt dan ook dat op dit moment, modelleringsresultaten op een kwalitatieve manier kunnen bijdragen aan het vergroten van het inzicht in de processen die het lot van zware metalen in bodems bepalen. Vooralsnog kan speciatiemodellering van de vaste fase nog niet als kwantitatief instrument worden ingezet. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het gebrek aan geschikte adsorptie-data. Additionele adsorptiefases, zoals bijvoorbeeld MnOx, dienen meegenomen te worden om een betere beschrijving van de speciatieprocessen in de bodems te verkrijgen.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Chemical equilibrium modelling of metal partitioning in soils

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu