RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Joint toxic effects of cadmium and pyrene on reproduction and growth of the earthworm Eisenia andrei

Toxische effecten van mengsels van cadmium en pyrene op reproductie en groei van de regenworm Eisenia andrei

Publiekssamenvatting

In verontreinigde gronden zijn vaak diverse verontreinigende stoffen aanwezig. Daarom moet er bij de bepaling van de ecotoxicologische risico's van de aanwezige mengsels rekening gehouden worden met mengsel-effecten. Empirische data over de toxische effecten van een polycyclische aromatische koolwaterstof (PAK) en een metaal voor een bodem-evertebraat worden gepresenteerd. De toxische effecten van mengsels van cadmium en pyreen werden bestudeerd bij de worm Eisenia andrei. Blootstelling vond plaats in een kunstmatig substraat (OECD kunstgrond). Reproductie en lichaamsgroei werden gebruikt om toxische effecten te kwantificeren. Om de mengseleffecten vast te stellen werd een geoptimaliseerde proefopzet gekozen. Daarbij werden de effecten van de afzonderlijke stoffen, en van mengsels met verschillende concentraties, simultaan bepaald. De data werden geanalyseerd met behulp van het (relatieve) Toxic Unit concept. Hiervoor werden de concentraties van beide stoffen in de mengsels uitgedrukt als fracties van hun EC50, die voor beide stoffen bepaald was via de enkelvoudige blootstelling. De mengseleffecten bleken niet significant af te wijken van de respons die verwacht wordt volgens het concentratie-additie model, hoewel er een tendens bestond voor een minder dan concentratie-additief effect op reproductie. Deze conclusie is in overeenstemming met de waarneming dat de lichaamsconcentraties van cadmium slechts in geringe mate, en alleen in de hoogste blootstellingsconcentratie, beinvloed werden door pyreen, en vice versa.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Joint toxic effects of cadmium and pyrene on reproduction and growth of the earthworm Eisenia andrei

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu