RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Maximum Permissible Concentrations and Negligible Concentrations for aniline derivatives

Maximaal Toelaatbaar Risiconiveaus en Verwaarloosbaar Risiconiveaus voor anilinen

Publiekssamenvatting

In dit rapport zijn Maximaal Toelaatbare Risiconiveaus (MTR's) en Verwaarloosbare Risicioniveaus (VR's) voor chloor-, nitro- en methylgesubstitueerde anilines afgeleid. De keuze van stoffen is vooral gebaseerd op hun voorkomen in het Nederlandse milieu. Anilines zijn de afgelopen tien jaar regelmatig aangetoond in zoete oppervlaktewateren. Er is geprobeerd zo veel mogelijk 'groep MTR's' af te leiden. Dit betekent dat een waarde kan worden toegepast voor een groep van isomeren. Dit is gedaan door de toxiciteitsdata van een groep van isomeren te combineren en vervolgens een extrapolatie-methode toe te passen. Hiervoor is aangenomen dat de isomeren hetzelfde werkingsmechanisme bezitten en dat de effecten additief zijn, in het geval een organisme tegelijkertijd is blootgesteld aan meer dan een isomeer. Een groep-MTR kan worden toegepast op de som van de isomeren binnen een groep waarvoor een MTR is afgeleid. In het geval meerdere isomeren tegelijkertijd zijn aangetoond in water, kan de som van de concentraties worden gerelateerd aan de groep-MTR voor deze groep van stoffen. De MTR's en VR's zijn vergeleken met recent gemeten concentraties van het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) en de Samenwerkende Rijn- en Maaswaterleidingsbedijven (RIWA). Slechts een fractie van de behandelde stoffen wordt regelmatig gemeten dan wel aangetoond. Recent gemeten concentraties in 1995-96 in Nederlandse oppervlaktewateren blijken de in dit rapport afgeleide MTR's niet te overschrijden. Data over gehaltes van anilines in bodem en sediment zijn niet beschikbaar.
 

Home / Documenten en publicaties / Maximum Permissible Concentrations and Negligible Concentrations for aniline derivatives

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu