RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De kwaliteit van het drinkwater in Nederland, in 1996

The quality of drinking water in the Netherlands in 1996

Publiekssamenvatting

Het vijfde rapport in de reeks 'De drinkwaterkwaliteit in Nederland' is gebaseerd op de resultaten van de monitoringsprogramma's over 1996, die de waterleidingbedrijven uitvoeren ter controle van de drinkwaterkwaliteit en de gebruikte grondstof. Deze meetgegevens worden jaarlijks op grond van de Waterleidingwet aan de Regionale Inspecties Milieuhygiene gerapporteerd. Het RIVM heeft de gegevens in samenwerking met de Inspectie Milieuhygiene verwerkt tot een rapport ten behoeve van de Minister, Tweede Kamer, producenten en consumenten van drinkwater. Naar mening van de Inspectie Milieuhygiene blijkt uit de gegevens dat ook voor 1996 de wettelijke voorschriften voor de controle van het drinkwater goed zijn nageleefd. Het aantal pompstations waar in 1996 een normoverschrijding is vastgesteld, is ten opzichte van 1995 nauwelijks veranderd. De dalende trend heeft zich in 1996 niet verder voortgezet. De concentratie van de gemeten stoffen in het drinkwater is ten opzichte van voorgaande jaren nauwelijks toe- of afgenomen. Er is geen sprake geweest van een bedreiging van de volksgezondheid. De kwaliteit van het drinkwater is in het algemeen goed. De normwaarden van de parameters ijzer en mangaan worden het vaakst overschreden.
 

Home / Documenten en publicaties / De kwaliteit van het drinkwater in Nederland, in 1996

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu