RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Lichaamsbelasting van de Nederlandse bevolking met enkele metalen. Pilot-studie bij deelnemers aan het 'MORGEN-project'

Current levels of some metals in the Dutch population. Pilot-study with participants of the 'MORGEN-project'

Publiekssamenvatting

Vooruitlopend op een onderzoek naar de lichaamsbelasting van de Nederlandse bevolking met lood, arseen, kwik en cadmium, is in een pilot-studie de monsterverzameling nader onderzocht. Hiervoor zijn lood-bloed concentraties bepaald en cadmium-, kwik- en arseen-urine concentraties van deelnemers aan het MORGEN-project. De infrastructuur van het MORGEN-project bleek prima geschikt om het metalen-onderzoek in te passen. Contaminatie van urinemonsters tijdens monstername leek geen groot probleem. Gemeten concentraties waren goed vergelijkbaar met te verwachten concentraties in een niet-beroepsmatig blootgestelde populatie. De intra-individuele variatie in concentraties in urinemonsters in de tijd, was zoals verwacht hoog voor arseen (zeer korte biologische halfwaardetijd) en lager voor kwik en cadmium. Tevens is een nieuwe methode getest om in toxiciteit verschillende arseenverbindingen afzonderlijk te meten, de zgn. arseenspeciatiemethode.
 

Home / Documenten en publicaties / Lichaamsbelasting van de Nederlandse bevolking met enkele metalen. Pilot-studie bij deelnemers aan het 'MORGEN-project'

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu