RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schiphol binnen milieugrenzen. Beoordeling van de groeimogelijkheden op Schiphol binnen de PKB-randvoorwaarden voor geluid en externe veiligheid voor de periode tot 2020

Schiphol Airport, future growth within environmental constraints

Publiekssamenvatting

Volgens de PKB Schiphol en Omgeving (1995) kunnen op Schiphol binnen de wettelijk vastgestelde milieurandvoorwaarden bij het 5P-stelsel circa 440.000 vliegtuigbewegingen geaccommodeerd worden. Bij een optimale benutting van de operationele mogelijkheden bij start-en landingsprocedures en het gebruik van stilste vliegtuigmotoren zou deze capaciteit verhoogd kunnen worden tot circa 520.000 vliegtuigbewegingen rond 2010 (50-55 miljoen passagiers). Daarvoor zou dan wel een aan de geluidemissie gerelateerd systeem van heffingen geintroduceerd moeten worden, waarvan de bedragen voor de meest lawaaiige vliegtuigen substantieel zijn. Overigens zal er bij het stiller worden van vliegtuigen een toenemende discrepantie ontstaan tussen de berekende geluidshinder en de daadwerkelijke blootstelling. Een herziening van de bestaande rekenmethode kan dan ook niet los worden gezien van voorgestelde maatregelen, daar anders de milieu-effecten worden overschat. Indien de geluidshinder die lager is dan 65 dB(A) wel wordt meegeteld, zou dit een halvering van de toelaatbare capaciteit inhouden. Bij een herconfiguratie die het meest aansluit bij de nu nog beschikbare dun bevolkte ruimte rondom Schiphol, tezamen met een maximale inzet van de technische mogelijkheden, zal in 2020 de 'milieucapaciteit' van Schiphol ruim boven de fysieke capaciteit kunnen liggen. Afgezien van een parallelle Kaagbaan zou daarbij een aanvullende oost-west baan ten zuiden van Hoofddorp aangelegd moeten worden ter ontlasting van de Buitenveldertbaan. Wanneer tegelijkertijd zou worden gestreefd naar een stabilisatie van de daadwerkelijke geluidbelasting (zonder de 65 dB(A)-afkap) in de 20 Ke-contour, dan wel vermindering in de 35 Ke-contour, dan is op zo'n aangepast stelsel potentieel een capaciteit van in de orde van 700.000 vliegbewegingen (70-85 miljoen passagiers) mogelijk. Om de potentiele capaciteit van Schiphol volledig te benutten zijn gelijktijdig substantiele inspanningen nodig van de rijks- en regionale overheid (planologie, handhaving), de luchthaven (herconfiguratie, start- en landingsprocedures, geluidsheffingen) en de vliegtuigmaatschappijen (gebruik stillere motoren en stillere vliegtuigtypen).
 

Home / Documenten en publicaties / Schiphol binnen milieugrenzen. Beoordeling van de groeimogelijkheden op Schiphol binnen de PKB-randvoorwaarden voor geluid en externe veiligheid voor de periode tot 2020

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu