RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aanzet tot de ontwikkeling van een methode voor een kwantitatieve evaluatie van Gebiedsgericht Beleid

Preliminary attempt to develop a method for quantitatively evaluating regionally oriented policy

Publiekssamenvatting

In dit onderzoek is een aanzet gegeven tot de ontwikkeling van een methode voor een kwantitatieve evaluatie van gebiedsgericht milieubeleid. De voorgestelde methode is gericht op de ontwikkeling van een adequate prestatiemonitoring. De effecten van de te monitoren maatregelen worden met behulp van eenvoudige rekenregels en modellen worden vertaald in effecten op de milieudruk en de milieu- en natuurkwaliteit. Het gebiedsgerichte beleid bevindt zich in een groot aantal gebieden inmiddels in het uitvoeringsstadium. De monitoring van het beleid is echter nog nauwelijks op gang gekomen. Dit geldt zowel voor de prestatiemonitoring, als voor de kwaliteitsmonitoring. Er bestaat weinig inzicht in de relatie tussen de maatregelen en het effect op de milieukwaliteit. Aan de andere kant is uit de kwaliteitsmonitoring geen eenduidige terugkoppeling naar de maatregelen te maken. Om inzicht te krijgen in het milieurendement en de kosteneffectiviteit is het wenselijk deze relaties te leggen. Voor twee ROM-gebieden zijn eenvoudige schattingen of berekeningen van de emissiereducties als gevolg van de maatregelen gemaakt. Aan de hand van kwaliteitsmonitoringsgegevens is bekeken welke informatie er uit de meetnetten gehaald kan worden. Hierbij wordt echter nog steeds geen inzicht verkregen in de direkte relatie tussen de maatregelen en de milieukwaliteit. Het resultaat van de prestatiemonitoring, emissiereducties, en het resultaat van de kwaliteitsmonitoring, concentraties, zijn niet met elkaar te vergelijken. Het gebruik van eenvoudige modellen kan hiervoor een oplossing bieden. Door modellen in te zetten die voor de gebieden gekalibreerd en gevalideerd zijn, kunnen de afzonderlijke maatregelen doorgerekend worden naar hun effect op de milieukwaliteit. Wanneer de modeluitkomsten voldoende betrouwbaar zijn kan een deel van de kwaliteitsmonitoring vervangen worden door modellering van de resultaten. Het regelmatig controleren van de modeluitkomsten blijft wel noodzakelijk.
 

Home / Documenten en publicaties / Aanzet tot de ontwikkeling van een methode voor een kwantitatieve evaluatie van Gebiedsgericht Beleid

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu