RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Evaluatie van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 1997

Evaluation of Public Health Status and Forecasts 1997

Publiekssamenvatting

Na de publicatie van VTV-1997 is een evaluatie verricht. Een evaluatie van het proces, maar ook van het product. Hiertoe zijn alle presentaties en publicaties over/naar aanleiding van VTV-1997 geinventariseerd. Tevens heeft een ieder die heeft meegewerkt een vragenlijst ontvangen, waarin werd gevraagd naar hun mening over VTV-1997 en suggesties voor een VTV-2001. Het Ministerie van VWS voert zelf een evaluatie uit, die afzonderlijk gepubliceerd zal worden. Daarom vormt de reactie van de opdrachtgever geen onderdeel van de resultaten die hier zijn weergegeven. Geconcludeerd kan worden dat de reacties op VTV-1997 in het algemeen positief zijn, zowel ten aanzien van het proces als het product. VTV-1997 zou vooral goed bruikbaar zijn bij de voorbereiding van nieuw beleid. Om de bruikbaarheid verder te vergroten, zou het rapport nog beter kunnen aansluiten bij de hoofdpunten van het beleid van VWS. Om VTV beter bruikbaar te maken als instrument ter evaluatie van lopend beleid, zouden er meer kwantitatieve beleidsdoelen moeten worden geformuleerd. Om een goed overzicht van de ontwikkelingen in de Nederlandse volksgezondheid te houden, wordt aanbevolen een exercitie als VTV regelmatig te herhalen. Zowel procedureel als inhoudelijk zijn suggesties gedaan voor de invulling van VTV-2001. Gesuggereerd wordt om naast een 4-jaarlijkse samenvatting, de onderbouwende, wetenschappelijke achtergrondinformatie meer continu te publiceren in plaats van een hele serie themarapporten tegelijkertijd. Overwogen dient te worden om de deelrapportages dan meer toe te spitsen op het werkveld van de verschillende directies bij VWS. Naast een beperkte actualisering en een verdieping op onderdelen van VTV-1997 zou in VTV-2001 ook overwogen moeten worden om in afstemming met anderen in te gaan op nieuwe thema's op het terrein van de zorg (organisatie, personele inzet, kwaliteit, spreiding, toegankelijkheid, doelmatigheid e.d.) en Nederland in internationaal perspectief te plaatsen.
 

Home / Documenten en publicaties / Evaluatie van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 1997

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu