RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Resultaten meetprogramma drinkwater 1998

Results of the 1998 Drinking-water monitoring programme in the Netherlands

Publiekssamenvatting

Dit rapport geeft een overzicht van de meetresultaten van de bemonstering van een aantal niet-routinematige parameters, te weten zilver, beryllium en antimoon, alsmede chroom VI, bentazon en mecoprop. Tevens is de ontwikkeling van een methodiek voor het bepalen van polaire bestrijdingsmiddelen in water voortgezet. Zilver is bij slechts 3% van alle grond- en oppervlaktewater-pompstations in het ruwe en reine water aangetoond. De aangetoonde concentraties blijven onder de norm voor zilver in drinkwater. Bij slechts 2% van alle grond- en oppervlaktewater-pompstations is beryllium aangetoond in het ruwe en reine water. In Nederland is er geen norm voor beryllium in drinkwater. Aangetoonde concentraties blijven onder de EPA maximum contaminant level (MCL) voor beryllium in drinkwater. Antimoon is bij 9% van alle grond- en oppervlaktewaterpompstations in het ruwe en reine water aangetoond. De aangetoonde concentraties antimoon blijven onder de norm voor antimoon in drinkwater. Chroom VI is bij 47% van de geselecteerde grond- en oppervlaktewater-pompstations in het ruwe en reine water aangetoond. De aangetoonde concentraties chroom VI blijven echter ver onder de norm voor chroom (-totaal) in drinkwater. Bentazon is bij 62% van de onderzochte freatische grondwaterwinningen in een of meerdere monsters aangetoond. In 30% van deze monsters ligt de concentratie bentazon boven het criterium van 0.1 4g/l. Mecoprop is niet aangetoond. Het voorkomen van bentazon kan mogelijk problemen opleveren voor de kwaliteit van de grondstof (grondwater) voor de bereiding van drinkwater, hiervoor is meer onderzoek nodig. De resultaten geven geen aanleiding de verkennende metingen voor zilver, beryllium, antimoon, chroom VI en mecoprop in de nabije toekomst te herhalen. Meer onderzoek is wel nodig naar het voorkomen van bentazon in grondwater, met name gericht op het onderzoek voor de toelating.
 

Home / Documenten en publicaties / Resultaten meetprogramma drinkwater 1998

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu