RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De kwaliteit van het drinkwater in Nederland, in 1997

The quality of drinking water in the Netherlands in 1997

Publiekssamenvatting

Het rapport "De drinkwaterkwaliteit in Nederland" is gebaseerd op de resultaten van de monitoringsprogramma's over 1997, die de waterleidingbedrijven uitvoeren ter controle van de drinkwaterkwaliteit en de bebruikte grondstof. Deze meetgegevens worden jaarlijks op grond van de Waterleidingwet aan de Regionale Inspecties milieuhygiene gerapporteerd. Het RIVM heeft de gegevens in samenwerking met de Inspectie Milieuhygiene verwerkt tot een rapport ten behoeve van de Minister, Tweede Kamer, producenten en consumenten van drinkwater. Naar mening van de Inspectie Milieuhygiene blijkt uit de gegevens dat ook voor 1997 de wettelijke voorschriften voor de controle van drinkwater goed zijn nageleefd. Het aantal pompstations waar in 1997 een normoverschrijding is vastgesteld, is ten opzichte van 1996 afgenomen. Dit aantal varieert in de afgelopen periode 91992-1997) van circa 60 tot 90 pompstations. De normwaarden van de parameters ijzer en mangaan worden het vaakst overschreden. Bij tenminste drie grondwaterpompstations wordt minstens 1 bestrijdingsmiddel structureel in het drinkwater aangetoond. Er vindt onderzoek plaats om dit probleem op de lange termijn op te lossen. De oorzaak is een verontreiniging van de grondstof, in deze gevallen dus het grondwater. De concentratie van de gemeten stoffen in het drinkwater is ten opzichte van voorgaande jaren nauwelijks toe- of afgenomen. Er is geen sprake geweest van een bedreiging van de volksgezondheid. De kwaliteit van het drinkwater is in het algemeen goed. Het voortzetten van en goede en betrouwbare drinkwatervoorziening blijft de voortdurende aandacht vragen van de bedrijfstak en van de overheid. Voor de waarborging van de drinkwaterkwaliteit op de langere termijn is het naar mening van de Inspectie Milieuhygiene noodzakelijk dat het milieubeleid gericht blijft op bescherming van de bronnen.
 

Home / Documenten en publicaties / De kwaliteit van het drinkwater in Nederland, in 1997

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu