RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Oppervlaktewater als bron voor drinkwater: regionale oppervlaktewateren

Surface water as a source of drinking water: reginal surface water including diagnosis, prognosis and input of regional water systems for drinking water supply

Publiekssamenvatting

In dit rapport worden de resultaten weergegeven van het onderzoek verricht naar de mogelijkheden van de (toekomstige) inzet van regionale oppervlaktewateren voor de drinkwatervoorziening. Tevens is onderzoek verricht naar huidige en mogelijk toekomstige gezondheidsrisico's verbonden aan het huidige gebruik van regionaal oppervlaktewater voor de drinkwaterbereiding. Voor het onderzoek zijn negen regionale watersystemen geselecteerd en onderzocht op een aantal relevante aspecten: kwaliteit, kwantiteit, risico's en effecten. Met behulp van kaarten zijn deze aspecten voor elk onderzocht watersysteem zichtbaar gemaakt. Door inventarisatie van de aspecten is getracht de geschiktheid van de wateren aan te geven als mogelijke bron voor de drinkwaterproductie. Met behulp van de ketenbenadering van emissie van stoffen en micro-organismen in het milieu tot en met de concentratie in drinkwater zijn voor een aantal bestrijdingsmiddelen, zware metalen en micro-organismen de huidige en mogelijk toekomstige gezondheidsrisico's bepaald. Om inzicht te kunnen verwerven in het effect van de drinkwaterbereiding op de (toekomstige) drinkwaterkwaliteit zijn twee bestaande zuiveringen en de 'eenvoudige zuivering' doorgerekend. Gezondheidsrisico's zijn bepaald door de concentraties in drinkwater te vergelijken met drinkwaternormen en gezondheidskundige risicogrenzen. Geconcludeerd kan worden dat bestrijdingsmiddelen en zware metalen nauwelijks een bedreiging vormen voor de drinkwaterkwaliteit. Voor de micro-organismen is 'eenvoudige zuivering' onvoldoende om te kunnen garanderen dat het drinkwater voldoet aan de gezondheidskundige risicogrenzen. Bodempassage en ozonisatie zijn effectieve verwijderingsprocessen om micro-biologisch 'veilig' drinkwater te kunnen garanderen. Het aspect kwantiteit speelt een belangrijke rol bij waterwinning, waardoor slechts enkele van de onderzochte wateren werkelijk geschikt worden bevonden als bron voor de productie van drinkwater. Bij enkele van deze watersystemen is het mogelijk om drinkwaterwinning in combinatie met natuur te ontwikkelen. Het gebruik van huishoudwater en industriewater kan uitkomst bieden bij kwantitatief kleinschalige projecten.
 

Home / Documenten en publicaties / Oppervlaktewater als bron voor drinkwater: regionale oppervlaktewateren

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu