RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Exploratory Report Parathion

Scopingrapport Parathion

Publiekssamenvatting

Dit document rapporteert gegevens over ethyl en methyl parathion betreffende bronnen, emissies, blootstellingsnivo's en risico's voor mens en ecosystemen. Op basis van beperkte gegevens is geconcludeerd dat de orale en inhalatoire risico's van ethyl en methyl parathion voor de algemene bevolking waarschijnlijk klein zijn. De concentraties van ethyl en methyl parathion in regionale oppervlaktewateren, met name in landbouwgebieden, vormen een ernstig risico voor aquatische ecosystemen. Er is geen conclusie mogelijk ten aanzien van Rijkswateren, omdat de meetgegevens grotendeels zijn teruggetrokken. Aanbevolen wordt het uitvoeren van routinematige metingen in oppervlaktewater. Risico's van ethyl en methyl parathion voor bentische organismen kunnen niet worden uitgesloten. De risico's van methyl parathion voor terrestrische ecosystemen zijn waarschijnlijk klein. Ethyl parathion kan lokaal wel een risico zijn voor terrestrische ecosystemen. Het College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen was in 1998 voornemens alle toepassingen van middelen op basis van ethyl parathion met ingang van 1 oktober 1999 te verbieden; de definitieve besluitvoming hierover is nog niet afgerond.Gezien de risico's voor ecosystemen, de aanbevolen routinematige metingen in oppervlaktewater en de ontwikkelingen op het gebied van toelatingen wordt aanbevolen ethyl en methyl parathion voorlopig te handhaven op de aandachtstoffenlijst.
 

Home / Documenten en publicaties / Exploratory Report Parathion

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu