RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Resultaten meetprogramma drinkwater 1999

Results of the 1999 drinking-water monitoring programme in the Netherlands

Publiekssamenvatting

Dit rapport geeft een overzicht van de meetresultaten van de bemonstering van een aantal niet-reguliere parameters, te weten een aantal organische anionen (acetaat, formiaat en oxalaat), dinitrofenolherbiciden (DNOC, dinoseb en dinoterb) en organometalen (organotinspecies, organolood en organokwik). Organische anionen zijn gemeten bij vijf oppervlaktewaterpompstations en 1 grondwaterpompstation in het reine water en tijdens zuivering voor en na actief koolfiltratie en voor en na ozonisatie. In totaal zijn 24 monsters geanalyseerd. Acetaat is in 19 monsters (79%) aangetoond, de hoogste waarden zijn gemeten na ozonisatie. Formiaat is in alle monsters aangetoond, ook hier zijn de hoogste concentraties gemeten na ozonisatie. Oxalaat is in 16 monsters (67%) aangetoond, de hoogste waarde is gemeten voor actief koolfiltratie, de daaropvolgende hoogste waarden zijn gemeten na ozonisatie. In Nederland is er geen norm voor deze organische anionen in drinkwater, ook de EG, de WHO en de EPA hebben geen richtlijnen voor acetaat, formiaat en oxalaat in drinkwater. Dinitrofenolen zijn gemeten in grondwater van diverse waarnemingsfilters bij een selectie van freatische grondwaterpompstations en bij een aantal innamepunten voor oppervlaktewater. In totaal zijn 118 monsters geanalyseerd. DNOC is in 14 monsters (12%) aangetoond, deze monsters zijn alle afkomstig van innamepunten voor oppervlaktewater. Hiervan liggen twee concentraties boven het criterium van 0.1 ug/l. Dinoseb is in slechts twee monsters (2%) aangetoond, verdeeld over 1 grondwaterpompstation en 1 innamepunt voor oppervlaktewater. Geen van de aangetoonde concentraties ligt boven de drinkwaternorm. Dinoterb is in vijf monsters (4%) aangetoond, verdeeld over vier verschillende grondwaterpompstations en 1 innamepunt voor oppervlaktewater. De aangetoonde concentraties dinoterb blijven onder de drinkwaternorm. Het voorkomen van DNOC, dinoseb en dinoterb levert geen problemen op voor de kwaliteit van de grondstof (grondwater en oppervlaktewater) voor de bereiding van drinkwater. Het screeningsonderzoek naar organometalen (organotinspecies, organolood en organokwik), is vanwege het niet aantreffen van deze stoffen bij een aantal innamepunten voor oppervlaktewater niet verder voortgezet.
 

Home / Documenten en publicaties / Resultaten meetprogramma drinkwater 1999

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu