RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Orienterend onderzoek naar het gebruik van lasers in de extramurale gezondheidszorg

An inventory on laser use among health-care practitioners

Publiekssamenvatting

Naar aanleiding van de overweging of bepaalde medische lasertoepassingen moeten worden aangemerkt als voorbehouden handeling volgens de Wet BIG is een orienterende inventarisatie verricht van beroepen in de individuele gezondheidszorg waar lasers worden gebruikt en van de aard en omvang van de toepassing ervan. Hierbij is vooral aandacht besteed aan toepassingen buiten het ziekenhuis. Op basis van deze orienterende inventarisatie wordt geconcludeerd dat degenen die een beroep uitoefenen vermeld onder Art. 3 van de Wet BIG, zoals artsen en tandartsen, lasers uit de klassen 2, 3 en 4 gebruiken. Beoefenaars van niet geregistreerde beroepen in de individuele gezondheidszorg gebruiken relatief minder vaak lasers en gebruik van klasse 4-lasers is in deze beperkte inventarisatie niet vastgesteld. Dit zou betekenen dat de kans op nadelige effecten bij laatstgenoemde toepassers in principe kleiner zal zijn en de effecten minder ernstig. De drempel om klasse 4 lasers aan te schaffen verlaagt echter voortdurend, omdat lasers steeds meer mogelijkheden bieden en minder kostbaar worden. In het licht hiervan verdient het aanbeveling om ondeskundig gebruik van risicovolle klasse 4 (en eventueel klasse 3B) lasers te voorkomen. De observatie dat de laserveiligheid zowel intramuraal als extramuraal op kwalitatief uiteenlopende manieren wordt geregeld en ernstige incidenten niet zijn uitgesloten, ondersteunt dit standpunt. De evenwichtige onderbouwing van deze stelling en dus een geheel te rechtvaardigen antwoord op de vraagstelling uit dit onderzoek, vereist evenwel een meer diepgaande inventarisatie van extramurale toepassers en toepassingen.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Orienterend onderzoek naar het gebruik van lasers in de extramurale gezondheidszorg

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu