RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Een gezonde start? Sterfte rond de geboorte in Nederland: trends en oorzaken vanuit internationaal perspectief

A healthy start? Mortality around birth in the Netherlands: trends and causes from an international perspective

Publiekssamenvatting

In Europa zijn de perinatale en zuigelingensterfte de laatste veertig jaar sterk gedaald. Recent was die daling in Nederland echter minder sterk dan in andere Europese landen. Dit rapport analyseert een aantal risicofactoren, die dit zouden kunnen verklaren. Oudere (35+) moeders en moeders van allochtone herkomst hebben een verhoogd risico op sterfte van hun kind rond de geboorte, evenals vrouwen die roken tijdens de zwangerschap en vrouwen die een meerling krijgen. In de afgelopen decennia zijn zowel het aandeel oudere (35+) als allochtone moeders in Nederland gestegen van 5 tot ongeveer 20%. Het aantal meerlingen is daarnaast ongeveer verdubbeld en Nederlandse vrouwen roken nog steeds relatief veel, ook tijdens de zwangerschap. Op deze gebieden lijkt de situatie in Nederland op dit moment ongunstiger dan in andere Europese landen en dit verklaart waarschijnlijk ook de relatief ongunstige trend voor de Nederlandse sterfte rond de geboorte. De perinatale sterfte is echter steeds blijven dalen, ook in Nederland en ondanks de toegenomen risico's. Andere, positieve, factoren zullen daarom ook hun bijdrage hebben gehad. Te denken valt aan gunstiger leefomstandigheden en leefstijlfactoren (bijvoorbeeld voeding) en aan positieve effecten van preventie en van de gezondheidszorg rond de zwangerschap en tijdens en na de geboorte. Hoewel het Nederlandse systeem van zorg rond zwangerschap en geboorte enigszins afwijkt van de systemen in de meeste Europese landen wijzen vergelijkende studies erop dat het Nederlandse systeem even goed is als dat in andere Europese landen. Wel is er in alle landen sprake van waarschijnlijk of mogelijk vermijdbare perinatale sterfte. Verbeteringen in zorg, preventie en leefstijl lijken ook in Nederland mogelijk. Meer aandacht voor een multiculturele benadering van zorg en preventie rond zwangerschap en geboorte, meer aandacht voor stoppen met roken tijdens de zwangerschap, een meer effectieve screening voor de geboorte en het verbeteren van de nationale dataverzameling op dit gebied vormen duidelijke aanknopingspunten voor het Nederlands gezondheidsbeleid.
 

Home / Documenten en publicaties / Een gezonde start? Sterfte rond de geboorte in Nederland: trends en oorzaken vanuit internationaal perspectief

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu