RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Leren van het buitenland. Gezondheid en zorg internationaal vergeleken: een samenvatting van drie studies

Learning from abroad. International comparisons of health and care: a summary of three studies

Publiekssamenvatting

In 2000 verschenen een aantal rapporten waarin de Nederlandse zorg en gezondheid internationaal vergeleken zijn. Een analyse van deze rapporten laat zien, dat internationale vergelijking een nieuw perspectief geeft en als een bron van inspiratie kan dienen voor de nationale beleidsbepaling ten aanzien van gezondheidszorg en volksgezondheid. Sommige vergelijkende rapporten presenteren vooral samengestelde indices en andere geven liever basale vergelijkende gegevens. De eerste soort vergelijkingen levert algemene uitspraken op en kan veel aandacht in de media krijgen. De tweede manier is veel informatiever voor het maken van beleidskeuzes. De vergelijkingen lieten zien dat Nederland op veel aspecten van gezondheid en zorg rond het Europees gemiddelde scoort. Dit in tegenstelling tot vroeger toen Nederland nogal hoog scoorde tussen de landen, die nu de Europese Unie vormen. Vaak is dit veroorzaakt door het feit dat de Zuid Europese landen een inhaalmanoevre hebben uitgevoerd. Voorbeelden van minder gunstige Nederlandse trends zijn de ontwikkeling van de levensverwachting en de perinatale sterfte. De ontwikkeling in levensverwachting blijft in Nederland relatief achter, vooral bij vrouwen, en dat wordt grotendeels veroorzaakt door roken. De oorzaken van de stagnerende daling in de sterfte rond de geboorte heeft te maken met de sterker stijgende leeftijd van moeders bij geboorte van hun (eerste) kind, waarschijnlijk ook met de toename van het aandeel allochtone moeders (ook gerelateerd aan sociaal economische status) en met de stijging van het aantal meerlinggeboortes. Daarnaast blijft roken tijdens de zwangerschap in Nederland een belangrijke bijdrage leveren aan het risico op perinatale sterfte. De conclusies en aanbevelingen over de Nederlandse zorg bevestigen over het algemeen de beleidsintenties van het ministerie van VWS. Meer marktwerking in de zorgsector, meer opleidingsplaatsen voor artsen, nadruk op richtlijnen en standaarden en een uniforme registratie van wachtlijsten. Uit de analyses kwam een relatief hoge tevredenheid met het zorgsysteem naar voren en hoewel het Nederlandse zorgsysteem een beetje duur wordt gevonden ontvangt men voor het geld een nogal breed pakket aan zorg. De bruikbaarheid van internationale vergelijkingen is volledig afhankelijk van betrouwbare internationaal vergelijkende gegevens. Daarom wordt aanbevolen om de gecoordineerde verzameling en uitwisseling van expertise en gegevens tussen landen en met internationale organisaties, zoals van WHO, OECD en EU, te stimuleren
 

Home / Documenten en publicaties / Leren van het buitenland. Gezondheid en zorg internationaal vergeleken: een samenvatting van drie studies

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu