RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Preliminary assessment of air quality for sulphur dioxide, nitrogen dioxide, nitrogen oxides, particulate matter, and lead in the Netherlands under European legislation

Voorlopige beoordeling van de luchtkwaliteit voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden, fijn stof en lood in Nederland in het kader van de EU regelgeving

Publiekssamenvatting

De huidige luchtkwaliteit in Nederland voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxides, fijn stof en lood is beoordeeld in het kader van grenswaarden, overschrijdings marges, en de beoordelingsdrempels, zoals weergegeven in de eerste dochterrichtlijn voor luchtkwaliteit van de EU. Op basis van de verschillen in luchtkwaliteit en gegevens over bevolkings aantallen en dichtheden, zijn drie zones en zes agglomeraties in Nederland gedefinieerd. Afhankelijk van de luchtkwaliteit in relatie tot de beoordelings drempelwaarden van de eerste dochterrichtlijn zijn vaststellingsstrategieen voor die luchtkwaliteit in de verschillende zones en agglomeraties bepaald. Toetsing aan grenswaarden levert op dat de grenswaarde voor het jaargemiddelde voor stikstofdioxide in veel stedelijke gebieden wordt overschreden. In mindere mate geldt dit voor de grenswaarde voor het jaargemiddelde voor fijn stof concentraties. De vereiste meetinspanning uit de dochterrichtlijn zijn vergeleken met de huidige stations configuratie en de aantallen van verschillende typen stations. Acht nieuwe meetstations dienen te worden opgezet voor stikstof dioxide, en 23 voor fijn stof onder de aanname dat alleen metingen gebruikt worden om de luchtkwaliteit vast te stellen.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Preliminary assessment of air quality for sulphur dioxide, nitrogen dioxide, nitrogen oxides, particulate matter, and lead in the Netherlands under European legislation

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu