RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Afstemming biotische responsmodules DEMNAT-SMART/MOVE

Consistency in the vegetation response models of DEMNAT-SMART/MOVE

Publiekssamenvatting

In Nederland zijn twee modellen in gebruik waarmee effecten van milieuverandering op vegetatie kan worden ingeschat: DEMNAT en SMART-MOVE. Dit rapport is gericht op de onderlinge afstemming van deze biotische responsmodules die gebruikt worden binnen DEMNAT en SMART-MOVE. De biotische responsmodules worden gebruikt om aan te geven welke reactie van plantensoorten te verwachten is bij veranderingen in standplaatsfactoren. Binnen SMART-MOVE gebeurt dit door per plantensoort een relatie vast te stellen, met behulp van regressieanalyse, tussen de kans van voorkomen en de milieufactoren vochttoe-stand, zuurgraad, voedselrijkdom en chloriniteit. In DEMNAT wordt gebruik gemaakt van het ecotopensysteem. Hiervoor worden homogene soortengroepen samen gesteld. De soorten in deze soortengroepen delen een gemeenschappelijke combinatie van milieufactoren. In dit rapport worden allereerst de gegevensbestanden geanalyseerd die ten grondslag liggen aan de beide responsiesystemen. Vervolgens wordt een inhoudelijke vergelijking gemaakt. Het blijkt dat, hoewel de manier van modellering sterk verschilt, de uitkomsten redelijk consistent zijn. Met uitzondering van een enkele soort die zich in de verschillende modellen anders gedraagt, leidt een verandering van het milieu tot vergelijkbare respons. Door de andere opzet en de verschillende nadruk die de modellen leggen op de verschillende milieuthema's lijkt het behoud van beide modellen zinvol. Het is wel aan te raden beide modellen in een systeem onder te brengen. Hiervoor wordt gewerkt aan het model NVEG (Nationaal model voor de Vegetatie).
 

Home / Documenten en publicaties / Afstemming biotische responsmodules DEMNAT-SMART/MOVE

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu