RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Workshop Postlaunch Monitoring 'Functional Foods', waar ligt de rol van sector VCV?

What contribution can RIVM's Nutrition and Consumer Safety Division make to the Post-launch Monitoring System for Functional Foods? A workshop

Publiekssamenvatting

Op 18 december 2002 werd er binnen de sector Voeding en ConsumentenVeiligheid van het RIVM een workshop gehouden met als doelstelling de positie en de gewenste taken van de sector in een Postlaunch Monitoring (PLM) systeem voor 'functional foods' in kaart te brengen. PLM dient ervoor om systematisch de (onverwachte) effecten van 'functional foods' te kunnen monitoren nadat de voedingsmiddelen op de markt gekomen zijn onder vrije condities van gebruik. PLM moet zich in eerste instantie richten op veiligheidsaspecten, maar er kunnen ook effectiviteitsvraagstukken binnen PLM behandeld worden. Effecten waar postlaunch naar gekeken kan/moet worden zijn bijvoorbeeld: cumulatieve effecten, interactie-effecten, lange termijn effecten en effecten in risicogroepen. Er waren in totaal 18 deelnemers van de verschillende afdelingen van de sector aanwezig. De discussie was opgedeeld in 3 deelonderwerpen: 1) moeten we ons binnen PLM richten op 'functional foods', op 'novel foods' of op beide categorieen?2) moeten we ons binnen PLM richten op veiligheid of op zowel veiligheid als effectiviteit?3) voor welke PLM fasen liggen er taken voor de sector?Consensus werd bereikt over het feit dat PLM activiteiten binnen de sector zich moeten richten op veiligheid op het niveau van stoffen. Dientengevolge was het niet meer aan de orde of deze stoffen tot de functionele categorie en/of novel categorie behoren. De sector ziet vooral taken op het gebied van actieve rooksignalering/blootstellingsonderzoek, inschatting van de relevantie van de rook/blootstelling, kwantificeren van de rook/blootstelling en de kwantitatieve afweging van gezondheidsverlies versus -winst. De activiteiten zullen uitmonden in advisering. Voor die PLM taken die bedrijfsmatig uitgevoerd kunnen en moeten worden zou de sector graag de evaluatie op zich willen nemen.
 

Home / Documenten en publicaties / Workshop Postlaunch Monitoring 'Functional Foods', waar ligt de rol van sector VCV?

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu