RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verblijftijdentabel voor kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten

Residence times for vulnerable and partly vulnerable "objects"

Publiekssamenvatting

In het "Ontwerp-besluit vaststelling milieukwaliteitseisen voor externe veiligheid van inrichtingen" wordt voor categorale inrichtingen binnen een afstand tot het 1%-letaliteitsniveau een maximaal toegestane bevolkingsdichtheid gehanteerd. Als binnen deze zone deze dichtheid niet wordt overschreden, dan zal de orienterende waarde voor het groepsrisico niet worden overschreden. De berekende dichtheden zijn gebaseerd op 100% aanwezigheid in een "object", zoals een woning, sportaccommodatie of station. Bij een kleiner aanwezigheidspercentage in een object mag een correctie worden toegepast. De correctiefactor, ten gevolge van het niet gedurende de volledige tijd aanwezig zijn van personen, geeft aan met welke getal de bevolkingsdichtheid mag worden vermenigvuldigd, zonder dat de orienterende waarde voor het groepsrisico wordt overschreden. In dit rapport zijn voor 22 objecten waar personen kunnen verblijven, ingedeeld in de categorien kwetsbaar en beperkt kwetsbaar, de verblijftijdfracties bepaald en daaruit zijn correctiefactoren berekend. De correctiefactoren liggen tussen 1,1 voor woningen en asielzoekerscentra en 14 voor stadions.
 

Home / Documenten en publicaties / Verblijftijdentabel voor kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu