RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Validation of the VOLASOIL model using measurements from Dutch contaminated sites - Concentrations of four chlorinated compounds

Validatie van het VOLASOIL model met behulp van metingen in vervuilde gebieden in Nederland - Concentraties van vier gechloreerde verbindingen

Publiekssamenvatting

Uit deze studie bleek het VOLASOIL model goed bruikbaar om bij bodemverontreiniging met tetrachlooretheen en trichlooretheen de binnenluchtconcentratie in te schatten. Voor verontreiniging met de afbraakproducten cis-dichlooretheen en vinylchloride is het model waarschijnlijk ook bruikbaar, maar dit kon minder goed worden vastgesteld omdat veel concentraties beneden de detectielimiet lagen. VOLASOIL is een model dat op basis van metingen in verontreinigd grondwater (door vluchtige stoffen), de gerelateerde binnenluchtconcentratie in gebouwen inschat. In dit onderzoek is gekeken naar de toepasbaarheid van VOLASOIL voor de risicobeoordeling voor vier gechloreerde verbindingen. Er is een aantal aanpassingsvoorstellen gedaan om de voorspelling van het model te verbeteren. Zo is gebleken dat VOLASOIL voor deze vier stoffen vaak te hoge luchtconcentraties voorspelt, vooral op sterk verontreinigde locaties. Aangezien het model echter vooral wordt gebruikt om de risico's voor de mens in te schatten en om te zien of meer metingen noodzakelijk zijn, is een beperkte overschatting door het model juist gewenst en zijn aanpassingen niet noodzakelijk. Mocht van het model worden verwacht dat het binnenluchtconcentraties zo nauwkeurig mogelijk inschat, dan zijn de voorgestelde aanpassingen wel gewenst.
 

Home / Documenten en publicaties / Validation of the VOLASOIL model using measurements from Dutch contaminated sites - Concentrations of four chlorinated compounds

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu