RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Risk assessment for scented products: a pre-study

Risico-evaluatie voor geurproducten: een voorstudie

Publiekssamenvatting

Er is weinig bekend over de risico's als gevolg van de blootstelling van consumenten aan geurstoffen uit consumentenproducten. Toevoeging van deze stoffen vindt plaats aan tal van consumentenproducten, varierend van wasmiddelen tot speelgoed. Passieve huiskamerparfums en spuitbusparfums zijn twee groepen producten die populair zijn in gebruik en die voor langdurige dan wel hoge blootstelling van de consument aan chemische stoffen kunnen zorgen. Voor het schatten van de mate van deze blootstelling is het softwareprogramma ConsExpo beschikbaar. Bijzondere aandacht gaat in deze studie uit naar het risico van het inademen van geurstoffen waarvan bekend is dat ze bij contact met de huid een allergische reactie kunnen veroorzaken. Door een gebrek aan een geaccepteerde methode echter, is het op dit moment niet mogelijk om te bepalen of dergelijke allergische reacties ook kunnen optreden bij inademing van deze geurstoffen. Dit onderwerp van de relatie tussen dermale en inhalatoire chemische allergie zal in de komende periode nader onderzocht worden in een pilot dierexperiment met twee geurstoffen. De groep 'geurproducten' zoals besproken in dit rapport omvat alle consumentenproducten die specifiek en alleen bedoeld zijn om een aangename geur te verspreiden in leefruimtes. Bijvoorbeeld ook geurkaarsen en wierook vallen hieronder. Uit een eerste inventarisatie is een enorme varieteit in het commerciele aanbod van geurproducten gebleken. De chemische samenstellingevan deze producten is complex en nadere kwantitatieve informatie over die samenstelling is vaak moeilijk te achterhalen. Ook door deze beperking is het volledig in kaart brengen van de risico's van alle stoffen in alle soorten geurproducten op dit moment niet mogelijk. Op basis van de beschikbare kennis wordt volstaan met enkele algemene aanbevelingen over waar men in de risico-evaluatie van een bepaald geurproduct op dient te letten.
 

Home / Documenten en publicaties / Risk assessment for scented products: a pre-study

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu